หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"เทศบาลเมืองพิจิตร" เมืองน่าอยู่
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
เป้าประสงค์
 

ระบบสาธารณูปโภคใช้การได้ดี มีมาตรฐาน

ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนเพิ่มขึ้น

บ้านเมืองสะอาดและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

ประชาชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและอ่านออกเขียนได้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ประชาขนมีความพึงพอใจในระบบการให้บริการและการบริหารจัดการของเทศบาล

พนักงานมีจิตสำนึกในการบริการที่ดีแก่ประชาชน

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พนักงานเทศบาลใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

ประชาชนในเขตเทศบาลลดการใช้พลังงาน และสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านคมนาคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และคุณค่าทางสังคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านชุมชมเข้มแข็ง
และศักยภาพของคน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้านบริหารการจัดการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาด้านความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
 
ยุทธศาสตร์ที่ 10
การพัฒนาด้านเมืองคาร์บอนต่ำ
นำสู่วิถีจักรยาน ผสานเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : info@phichitmuni.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 4,970,430 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10