หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
“เมืองพิจิตรน่าอยู่
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ”
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
เป้าประสงค์
 

ระบบสาธารณูปโภคใช้การได้ดี มีมาตรฐาน

ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนเพิ่มขึ้น

บ้านเมืองสะอาดและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

ประชาชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและอ่านออกเขียนได้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ประชาขนมีความพึงพอใจในระบบการให้บริการและการบริหารจัดการของเทศบาล

พนักงานมีจิตสำนึกในการบริการที่ดีแก่ประชาชน

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พนักงานเทศบาลใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

ประชาชนในเขตเทศบาลลดการใช้พลังงาน และสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 
ยุทธศาสตร์