หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองพิจิตร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"เทศบาลเมืองพิจิตร" เมืองน่าอยู่
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
เป้าประสงค์
 

ชุมชนมีศักยภาพพึ่งตนเองสูง ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การฟื้นฟู อนุรักษ์ และการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับเมืองคาร์บอนต่ำ

การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งจากภัยทางธรรมชาติ
และภัยที่เกิดจากมนุษย์

บุคลากรเทศบาลทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม นำหลักธรรมาภิบาลมาถือปฏิบัติในการทำงานเพื่อบริการประชาชน

ประชาชนมีศักยภาพ สามารถพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง และชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

โครงสร้างพื้นฐานใช้การได้ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ประชาชนมีสุขภาวะที่สมดุล มีความสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม

สถานที่ท่องเที่ยว และบริการการท่องเที่ยวได้ระดับตามมาตรฐานการท่องเที่ยวมีความปลอดภัยต่อผู้มาเยี่ยมชม

การฟื้นฟู อนุรักษ์ และการพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
ต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์

เทศบาลเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบการให้บริการและการบริหารจัดการ
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากฐานชุมชน
ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน รองรับเมืองคาร์บอนต่ำ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม (ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมรองรับภัยพิบัติ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส
และสนับสนุนการป้องกันปราบปรามการทุจริติ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพของคน
และยกระดับชุมชนเข้มแข็ง
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้อง
กับการดำเนินชีวิต และผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตครบวงจร
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
กีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการและการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพสูง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : saraban-phichitmuni@lgo.mail.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 7,463,783 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10