หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
LPA ปี พ.ศ.2564
 
172. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  1. แผนงาน/โครงการ
  2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
  3. ภาพถ่ายกิจกรรม
  4. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  5. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  6. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
  7. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  8. งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
  9. จำนวนครั้งหรือร้อยละในการใช้บริการ จ้างเหมาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
  10. จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ผลิตในพื้นที่
  11. หลักฐานแสดงการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สินค้า ผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ ตลาด สำนักงาน โรงแรม ร้านอาหาร หน่วยงานราชการ วัด มัสยิด และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
173. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  1. แผนงาน/โครงการ
  2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
  3. ภาพถ่ายกิจกรรม
  4. รายงานประจำปี
  5. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/จำนวนผู้ใช้ประโยชน์
  7. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  8. รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) ในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงาน/ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  9. จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมลดการใช้พลังงานหรือเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน
  10. งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) เฉพาะภารกิจในสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่รวมภารกิจด้านการบริการสาธารณะ
  11. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
  หน่วยที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  หน่วยย่อยที่ 4 สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
174. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยผ่านระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Self-Assessment Report: SAR)
  1. ข้อมูลพื้นฐาน (City Profile) ด้านการพัฒนาเมืองในระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
  2. ตรวจประเมินโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  หน่วยที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  หน่วยย่อยที่ 5 ก๊าซเรือนกระจก
175. แผนการดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
  1. แผนการดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
  2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
  3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
176. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคู่มือการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ขององค์การบริหารจัดการก๊าซกระจก (องค์การมหาชน)
  2. ช่องทางการเผยแพร่ผลการดำเนินการและทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
<< หน้าแรก...     31      32      33      34     (35)     36      37      38   
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร. 064-138-0918
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
ประมวลผลสำรวจ
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
"เทศบาลเมืองพิจิตร" เมืองน่าอยู่ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : info@phichitmuni.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 3,646,266 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10