ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลเมืองพิจิตร
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256325,80423,40829,248---------78,460
ยอดยกมาตั้งแต่ 23 ม.ค. 2563 ถึง 30 พ.ย. 2562   81
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   78,541
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี