กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประชาสมพันธ์   ]
 
                                                     หัวข้อ                                                                                                                วันที่                             
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้ช่วยจนท.คอมพิวเตอร์ (9/15/2018 10:53:17 AM)
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง (9/10/2018 1:46:20 PM)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุซื้อชุดดับเพลิง (ชุดผจญเพลิง) จำนวน 2 ชุด (8/27/2018 1:25:46 PM)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (8/27/2018 10:40:55 AM)
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองพิจิตร (8/21/2018 3:10:55 PM)
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561 (8/10/2018 2:01:13 PM)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (8/8/2018 11:30:33 AM)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (7/17/2018 3:27:04 PM)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (7/12/2018 1:38:35 PM)
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง (7/10/2018 10:15:52 AM)
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร (7/4/2018 11:19:26 AM)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (6/28/2018 10:10:51 AM)
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง (6/27/2018 9:25:43 AM)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (6/20/2018 2:21:59 PM)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง (6/7/2018 3:08:11 PM)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (6/6/2018 12:32:39 PM)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 12 มีนาคม 2561 (5/25/2018 1:28:16 PM)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (5/16/2018 9:10:54 AM)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (5/16/2018 8:46:58 AM)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการติดตามการปฎิบัติตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1) (5/1/2018 3:53:05 PM)
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (5/1/2018 10:44:02 AM)
ประชาสัมพันธ์ คำแถลงข่าว ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการซ่อมสร้างถนนสระหลวง (4/20/2018 4:55:11 PM)
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง (3/23/2018 11:25:50 AM)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2560 (3/19/2018 4:44:52 PM)
ประกาศ เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนูญาตและออกใบอนุญาต (3/15/2018 10:35:42 AM)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยวิสามัญ สมันที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 28 กันยายน 2560 (1/15/2018 3:23:59 PM)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง (1/9/2018 2:27:22 PM)
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (12/29/2017 4:09:50 PM)
ขอแก้ไขผู้ประกาศ (12/25/2017 1:49:06 PM)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง (12/22/2017 2:29:08 PM)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (12/7/2017 10:12:07 AM)
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (12/6/2017 1:27:45 PM)
บอกกล่าว...ข่าวสาร (11/15/2017 1:56:57 PM)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (11/13/2017 2:15:36 PM)


Page of 7 Next >>

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.

11111111111111