กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประชาสมพันธ์   ]
 
                                                     หัวข้อ                                                                                                                วันที่                             
ประชาสัมพันธ์ คำแถลงข่าว ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการซ่อมสร้างถนนสระหลวง (4/20/2018 4:55:11 PM)
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง (3/23/2018 11:25:50 AM)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2560 (3/19/2018 4:44:52 PM)
ประกาศ เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนูญาตและออกใบอนุญาต (3/15/2018 10:35:42 AM)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยวิสามัญ สมันที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 28 กันยายน 2560 (1/15/2018 3:23:59 PM)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง (1/9/2018 2:27:22 PM)
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (12/29/2017 4:09:50 PM)
ขอแก้ไขผู้ประกาศ (12/25/2017 1:49:06 PM)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง (12/22/2017 2:29:08 PM)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (12/7/2017 10:12:07 AM)
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (12/6/2017 1:27:45 PM)
บอกกล่าว...ข่าวสาร (11/15/2017 1:56:57 PM)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (11/13/2017 2:15:36 PM)
งบแสดงฐานะการเงิน (11/7/2017 12:30:22 PM)
ประกาศ เรื่องผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) (10/19/2017 3:32:59 PM)
ประกาศ เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใส (10/12/2017 11:28:52 AM)
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ตรั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 (10/11/2017 3:26:09 PM)
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 (10/11/2017 3:18:48 PM)
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 (10/10/2017 10:27:43 AM)
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) (9/18/2017 10:38:11 AM)
ข่าวประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม (9/12/2017 9:18:39 AM)
ประกาศ เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ขายของในตลาดเทศบาล 2 ตลาดเทศลาล 1 (9/8/2017 11:17:45 AM)
ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเพณีแข่งขันเรือจังหวัดพิจิตร (8/29/2017 1:27:22 PM)
รับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองพิจิตร (8/28/2017 10:23:16 AM)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ครั้งที่ 1) (5/1/2017 11:34:17 AM)
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 (3/7/2017 10:56:48 AM)
ประกาศ การบริหารงานด้วยความสุจริต (2/23/2017 9:47:21 AM)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (2/9/2017 9:09:20 AM)
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (1/20/2017 4:19:28 PM)
ประกาศ เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (1/9/2017 10:20:41 AM)
ประกาศ เรื่อง การพิจารณายกเว้นเพื่อลดการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 (11/14/2016 1:15:26 PM)
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (10/25/2016 10:38:31 AM)
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ (10/19/2016 10:40:56 AM)
การกำหนดทำเลและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)ประจำปี 2560 (10/11/2016 3:24:21 PM)


Page of 6 Next >>

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.

11111111111111