กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประชาสมพันธ์   ]
 
                                                     หัวข้อ                                                                                                                วันที่                             
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 (6/14/2019 3:36:17 PM)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (6/11/2019 3:25:13 PM)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (6/10/2019 9:55:18 AM)
ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับความช่วยเหลือในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2562 (5/28/2019 4:30:39 PM)
ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (5/16/2019 4:05:32 PM)
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง (5/14/2019 9:46:07 AM)
รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 (5/10/2019 3:31:46 PM)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (4/22/2019 11:06:36 AM)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (4/19/2019 11:13:46 AM)
ประกาศ รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือฯ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562 (3/27/2019 9:48:45 AM)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (3/22/2019 3:22:28 PM)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 (3/18/2019 9:58:47 AM)
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง (3/13/2019 10:32:04 AM)
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (2/12/2019 9:40:03 AM)
ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนโหวตโครงการเน็ตประชารัฐฯ (2/12/2019 9:26:39 AM)
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ประจำปี 2562 (1/30/2019 9:43:48 AM)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1/30/2019 8:59:44 AM)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1/16/2019 9:10:59 AM)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1/4/2019 9:52:22 AM)
ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (12/20/2018 2:39:58 PM)
รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (12/13/2018 3:02:57 PM)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (11/29/2018 2:38:37 PM)
ช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (11/19/2018 11:53:55 AM)
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง (11/15/2018 2:20:50 PM)
ประกาศระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2562 (11/2/2018 9:55:18 AM)
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (11/1/2018 4:16:52 PM)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (10/31/2018 1:08:11 PM)
แผนปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2562 (10/31/2018 12:42:26 PM)
ใช้เช่าสถานที่ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร (10/31/2018 12:36:34 PM)
ให้เช่าที่ขายของในตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 2 ให้เช่าแผงพรรณเชษฐ์ (10/31/2018 12:27:27 PM)
ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องขอเข้าตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (10/22/2018 9:32:02 AM)
ประกาศ เรื่อง จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (10/19/2018 1:36:47 PM)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (9/27/2018 9:12:28 AM)
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง (9/25/2018 9:06:31 AM)


Page of 8 Next >>

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.

11111111111111