กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับความช่วยเหลือในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2562 ] 
      

   ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับความช่วยเหลือในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2562

  

   ทำรายการเมื่อ: 28-พค.-2019at 16:30
 

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญฯ   [ 12/7/2562 15:43:07 ]
 

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 11/7/2562 12:05:17 ]
 

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่ 1/2562   [ 10/7/2562 9:23:57 ]
 

ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562   [ 10/7/2562 8:59:11 ]
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562   [ 14/6/2562 15:36:18 ]
 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   [ 11/6/2562 15:25:13 ]
 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)   [ 10/6/2562 9:55:18 ]
       
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.