กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เทศบาลเมืองพิจิตร ] 

    เทศบาลเมืองพิจิตร ได้จัดโครงการไทยนิยม ยั่นยืน ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามข้อสั่งการดัวกล่าว และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ ชาติ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและ ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
ทำรายการเมื่อ: 13-มีค.-2018at 10:19

....................................................................................................................................................................

พิธีบำเพ็ยกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตฯ
เทศบาลเมืองพิจิตร ได้จัดการแข่งขันเซ่ปักตะกร้อ ประจำปี 2561
การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
     

 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.