กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ คณะทำงาน ] 
      

 นางนิภา  อมรางกูร ผู้อำนวยการกองวิชาการ และแผนงาน

 นางหทัยชนก  เปี่ยมงาม หัวหน้าฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ

 น.ส.ลัลลิมา  หลิมศิริวงษ์ นิติกรชำนาญกา ร

 น.ส.ทิฆัมพร  แสงภูภาส นักวิเคราะห์นโยบา ยและแผนชำนาญการ

 น.ส.พัชรพร  จูทิม  นักวิเคราะห์นโย บายและแผนปฏิบัติการ

 นายมนูญ  ยอดจันทร์ เจ้าพนักงานประชาสัมพ ันธ์ชำนาญงาน

 นางทัศนีย์  แท่งทอง  เจ้าพนักงานธุ รการชำนาญงาน

 นางจุฬาลักษณ์  สังข์ศิริพงษ์ เจ้าพนักงา นธุรการชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 10-ตค.-2011at 13:55
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.