กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ บริการชำระภาษี ] 
      

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

v ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งให้เช่าและที่ทำการค้าและให้ผู้อ ื่นอยู่อาศัยหรือใช้ในกิจการอื่นในปีที่ล่วงมาแล้ว และอยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินให้ปฏิบัติ ดังนี้

                ไปรับแบบรายการแห่งทรัพย์สิน (...) รายผลประโยชน์กองคลัง และกรอกรายละเอียดยื่นต่อ เจ้าหน้าที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

                 ใช้ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (...) ถ้าหากผู้ได้รับการประเมิน ไม่พอใจในการประเมินมีสิทธิ์ร้องอุทธรณ์เพื่อขอให้พิจารณาการปร ะเมินใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เมื่อประเมินใหม่ยังไม่พอใจก็มีสิทธิ์นำคดีขึ้นสู่ศาลได้

v ภาษีบำรุงท้องที่

เจ้าของที่ดินต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเดือนมกราคมเมื่ อครบรอบ 4 ปี หรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือได้กรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน โดยปฏิบัติ ดังนี้

เจ้าของที่ดินจะต้องติดต่อขอรับภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนเมษา ยนของทุกปี ถ้าพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน

v ภาษีป้าย

ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ หรือหารายได้ หรือโฆษณาสินค้า เจ้าของป้ายจะต้องดำเนินการในการชำระภาษี ดังนี้

ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี

หากมีการติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีแล้ว หรือแก้ไขเพิ่มเติมอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วัน

v อัตราภาษีป้าย

ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดในอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอื่นคิดในอัตรา       20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

ป้ายดังต่อไปนี้ คิดในอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม่

. ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่ างประเทศ

ป้ายที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200บาท

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-กย.-2011at 08:54
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.