กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง ] 
      

บริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

v การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ยื่นคำร้องที่กองช่าง โดยมีเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

                                   แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ .1) จำนวน 1 ชุด (ที่กองช่าง)

                                   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต

                                   สำเนาหลักฐานที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมแจ้งของที่ดิน ลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน 1 ชุด

                                  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (ในกรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) พร้อมหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินของเจ้าของที่ดิน

                                  หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดิน (ในกรณีก่อสร้างอาคารห่างจากแนวเขตที่ดินไม่ถึง 50 เซนติเมตร)

                                 หนังสือยินยอมผนังร่วม (ในกรณีใช้ผนังร่วมกัน)

                                 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)

                                 หนังสือรับรองของวิศวกร/สถาปนิก (พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาใบอนุญาต)

                                 แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด

                                 รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ จำนวน 1 ชุด (ในกรณีอาคารที่ต้องมีรายการคำนวณ)

v การขออนุญาตต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร

ลดหรือขยายพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน 5 ตารางเมตรขึ้นไป

ลดหรือขยายหลังคาให้มีพื้นที่มากกว่าเดิมเกิน 5 ตารางเมตรขึ้นไป

เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือลดจำนวน หรือขยายอาคารส่วนที่เป็นโครงสร้างของอาคาร

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-กย.-2011at 08:53
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.