กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ งานบรรเทาสาธารณภัย ] 
      

v การแจ้งเหตุสาธารณภัย

การแจ้งเหตุสาธารณภัย ดำเนินการดังนี้

                บอกชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ให้ชัดเจน

                แจ้งสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน โดยบอกสถานที่ที่ใกล้กับที่เกิดเหตุที่สำคัญและสามารถเข้าใจได้ ง่าย เช่น วัด โรงเรียน ตลาด

                ลักษณะของเหตุสาธารณภัยเป็นอะไร เช่น ไฟไหม้ป่า , ไฟไหม้บ้าน เป็นต้น

v สายด่วนบรรเทาทุกข์

สายด่วนบรรเทาทุกข์ ดำเนินการดังนี้

รับแจ้งอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิจิตร  ได้จัดรถรับส่ง ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

v ขอน้ำใช้อุปโภคบริโภค

ขอน้ำใช้อุปโภคบริโภค ดำเนินการดังนี้

ยื่นคำร้อง ได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิจิตร

v ระวังเหตุสาธารณภัย

ระวังเหตุสาธารณภัย ดำเนินการดังนี้

ยื่นคำร้องได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิจิตร

หมายเหตุ

                 แจ้งเหตุสาธารณภัย โทร. 199 หรือ 0-5661-1306 ทางวิทยุสื่อสาร 162.550 MHz. นามเรียกขาน “สระหลวง” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การแจ้งเหตุ แจ้งให้ชัดเจนว่า

                 1.เกิดเหตุอะไร

                 2.สถานที่เกิดเหตุอยู่ที่ไหน

                 3.ภัยร้ายแรงมากน้อยเพียงใด

                 4.ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้ง

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-กย.-2011at 08:52
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.