กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ สถานธนานุบาล ] 
      

ข้อแนะนำในการให้บริการ

สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ)

 ให้บริการประชาชนโดยรับจำนำสิ่งของ ทรัพย์สิน

 ให้บริการจำหน่ายทรัพย์หลุด

  ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุมาด ้วยทุกครั้ง

 ไม่รับจำนำสิ่งของจากภิกษุ สามเณร หรือเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปี

อัตราดอกเบี้ยรับจำนำ

 เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน

 เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน 30,000 - 100,000 บาทร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

 ส่งดอกเบี้ยทุกเดือนหรือทุกระยะ 4 เดือน ท่านจะยังเป็นกรรมสิทธิ์และจะไถ่ถอนคืนได้เสมอ

การจำหน่ายทรัพย์หลุด

จำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำทุกวันเสาร์แรกของเดือน เริ่มเวลา 9.00 .เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-กย.-2011at 07:31
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.