กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ รวมกฎหมาย/ระเบียบ ] 
      

 

พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน.pdf

พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง_เงินค่าเบี้ย.pdf

พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่งเงินค่าเบี้ย.pdf

พระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ ็บตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2500 _พ.ศ.2501.pdf

พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงา นบุคคลส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542_ฉบับที่_2_พ.ศ.2550.pdf

พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงา นบุคคลส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542_พ.ศ.2543.pdf

พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_2_พ.ศ.2521.pdf

พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_3_พ.ศ.2525.pdf

พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_4_พ.ศ.2532.pdf

พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_5_พ.ศ.2535.pdf

พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_6_พ.ศ.2537.pdf

พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_7_พ.ศ.2538.pdf

พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_10_พ.ศ.2542.pdf

พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล_พ.ศ.2539.pdf

พระราชบัญญัติเทศบาล_ฉบับที่_13_พ.ศ.2552.pdf

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 26-กย.-2011at 16:22
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.