กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ข้อมูลประชากร ] 
      


 

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

         เทศบาลเมืองพิจิตรมีประชากรทั้งสิ้น  22,153 คน  แยกเป็นชาย 10,515  คน  หญิง 11,638  คน   

  ความหนาแน่น  1,843.47 คน/ตร.กม. 
        อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร  ตั้งแต่ ปี  2555
– 2556  ร้อยละ + 2.12  คน

        อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร  ตั้งแต่ ปี  2556 – 2557  ร้อยละ  - 0.39  คน

        อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร  ตั้งแต่ ปี  2557 – 2558  ร้อยละ  - 0.62  คน

 

 

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร  เทศบาลเมืองพิจิตร

ข้อมูล    เดือน 23 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

      ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ตารางแสดงจำนวนประชากรโดยจำแนกตามช่วงอายุ

ประเภท

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวม (คน)

เด็ก (ทารก – 6 ปี)

834

735

1569

เด็กโต (7 – 12 ปี)

752

765

1517

วัยรุ่น (13 – 14 ปี)

246

248

494

ผู้ใหญ่ (18 – 60 ปี)

6,785

7,343

14,128

คนชรา (60 ปี ขึ้นไป)

1,542

2,224

3,766

รวม

10,159

11,315

21,474

  หมายเหตุ  ไม่รวมบุคคลที่มีอายุครบ  15 - 17 ปี ;  บุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลางและบุคคลต่างด้าว

                                                                                                                               

ตารางแสดงจำนวนประชากรแยกรายปี

รายการ

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ประชากรชาย (คน)

10,520

10,547

10,648

ประชากรหญิง (คน)

11,641

11,275

11,737

รวมประชากร (คน)

22,161

22,299

22,385

บ้าน (หลังคาเรือน)

12,246

12,105

11,887

 

 

 

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร  เทศบาลเมืองพิจิตร

ข้อมูล    เดือน 23 กุมภาพันธ์ 2559

 


 

    ทำรายการเมื่อ: 26-กย.-2011at 15:34
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.