กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ข้อมูลประชากร ] 
       เทศบาลเมืองพิจิตรมีประชากรทั้งสิ้น  ๒๓,๑๒๙ คน  แยกเป็นชาย  ๑๑,๐๒๒  คน  หญิง  ๑๒,๑๐๗  คน ความหนาแน่น  ๐.๐๐๐๕๑  คน/ตร.กม. 
 อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร  ตั้งแต่ ปี  ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐  ร้อยละ  - ๐.๖๙๙  คน
 อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร  ตั้งแต่ ปี  ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑  ร้อยละ  - ๐.๒๔๒  คน
 อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร  ตั้งแต่ ปี  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒  ร้อยละ  + ๑.๐๘๘ คน
ตารางแสดงจำนวนประชากรโดยจำแนกตามช่วงอายุ

ประเภท

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวม (คน)

เด็ก (ทารก – ๖ ปี)

๘๓๘

๘๑๓

๑,๖๕๑

เด็กโต (๗ – ๑๒ ปี)

๘๓๗

๘๘๒

๑,๗๑๙

วัยรุ่น (๑๓ – ๑๔ ปี)

๑,๐๖๔

๘๑๘

๑,๘๘๒

ผู้ใหญ่ (๑๘ – ๖๐ ปี)

๖,๖๐๐

๗,๓๘๑

๑๓,๙๘๑

คนชรา (๖๐ ปี ขึ้นไป)

๑,๒๒๐

๑,๗๗๘

๒,๙๙๘

รวม

๑๐,๕๕๙

๑๑,๖๗๒

๒๒,๒๓๑

หมายเหตุ  ไม่รวมบุคคลที่มีอายุครบ  ๑๕ - ๑๗ ปี   บุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลางและบุคคลต่างด้าว


ตารางแสดงจำนวนประชากรแยกรายปี

รายการ

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๒

ประชากรชาย (คน)

๑๑,๐๒๒

๑๑,๐๓๖

๑๑,๐๙๘

ประชากรหญิง (คน)

๑๒,๑๐๗

๑๒,๑๐๕

๑๒,๑๖๗

รวมประชากร (คน)

๒๓,๑๒๙

๒๓,๑๔๑

๒๓,๒๖๕

บ้าน (หลังคาเรือน)

๑๑,๐๓๒

๑๑,๐๓๒

๑๐,๘๔๔

 
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร  เทศบาลเมืองพิจิตร ข้อมูล  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 26-กย.-2011at 15:34
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.