กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ข้อมูลด้านการศึกษา ] 
      

 

B  โรงเรียน            

              สังกัดกรมสามัญศึกษา                                                              15   แห่ง

              สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ                                        157  แห่ง

              เอกชน                                                                                  8  แห่ง

              โรงเรียนระดับอนุบาล , ศูนย์เด็กเล็ก  รัฐบาล   148   แห่ง   เอกชน   1   แห่ง

              โรงเรียนระดับประถม                    รัฐบาล   157   แห่ง   เอกชน   8   แห่ง

              โรงเรียนระดับมัธยม                      รัฐบาล    50    แห่ง   เอกชน   8   แห่ง

              วิทยาลัย                                    รัฐบาล      4    แห่ง   เอกชน   1   แห่ง

ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ข้อมูล    วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559

              สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร

          -โรงเรียนระดับอนุบาล , ศูนย์เด็กเล็ก

2

แห่ง

          -โรงเรียนระดับประถมศึกษา

3

แห่ง

          -โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

2

แห่ง

 

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษา

สังกัด

สพฐ.

สช.

ท้องถิ่น

รวม

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน

-

-

1

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-

-

1

1

ระดับก่อนประถมศึกษา

 

 

 

 

1.) จำนวนโรงเรียน

148

8

3

159

2.) จำนวนห้องเรียน

301

63

20

384

3.) จำนวนนักเรียน

3,412

1,913

532

3,412

4.) จำนวนครู อาจารย์

1,217

126

26

1,369

ระดับประถมศึกษา

 

 

 

 

1.) จำนวนโรงเรียน

157

8

3

168

2.) จำนวนห้องเรียน

986

119

38

1,143

3.) จำนวนนักเรียน

12,846

4,099

1,187

18,132

4.) จำนวนครู อาจารย์

1,217

130

56

1,403

ระดับมัธยมศึกษา

 

 

 

 

1.) จำนวนโรงเรียน

35

8

2

45

2.) จำนวนห้องเรียน

425

30

27

482

3.) จำนวนนักเรียน

7,521

784

927

9,232

4.) จำนวนครู อาจารย์

1,217

60

41

1,318


 

สังกัด

สพฐ.

สช.

ท้องถิ่น

รวม


ระดับอาชีวศึกษา

 

 

 

 

1.) จำนวนโรงเรียน

-

1

-

1

2.) จำนวนห้องเรียน

-

12

-

6

3.) จำนวนนักเรียน

-

226

-

133

4.) จำนวนครูอาจารย์

-

22

-

15

 

 

 

 

 

ที่มา : กองการศึกษา  เทศบาลเมืองพิจิตร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ข้อมูล    วันที่  18  กุมภาพันธ์  2559  และ วันที่  26  กุมภาพันธ์  2559

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 26-กย.-2011at 15:34
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.