กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ข้อมูลด้านการศึกษา ] 
      

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษา

สังกัด

สพฐ.

สช.

กรมอาชีวฯ

ท้องถิ่น

รวม

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน

-

๒๐๒

-

๒๐๔

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-

-

-

ระดับก่อนประถมศึกษา

 

 

 

 

 

๑.) จำนวนโรงเรียน

๑๗๑

-

๑๘๑

๒.) จำนวนห้องเรียน

๓๔๘

๒๐๘

-

๑๙

๕๗๕

๓.) จำนวนนักเรียน

๔,๕๔๒

๑,๙๐๑

-

๕๙๑

๗,๐๓๔

๔.) จำนวนครู อาจารย์

๑,๕๒๔

๔๑๑

-

-

๑,๙๓๕

ระดับประถมศึกษา

 

 

 

 

 

๑.) จำนวนโรงเรียน

๑๗๑

-

๑๘๑

๒.) จำนวนห้องเรียน

๑,๑๐๖

๒๐๘

-

๒๕

๑,๓๓๙

๓.) จำนวนนักเรียน

๑๔,๔๘๗

๓,๗๕๘

-

๑,๐๐๘

๑๙,๒๕๓

๔.) จำนวนครู อาจารย์

๕๔๒

๔๑๑

-

-

๙๕๓

ระดับมัธยมศึกษา

 

 

 

 

 

๑.) จำนวนโรงเรียน

๑๕

-

๒๕

๒.) จำนวนห้องเรียน

๔๓๗

๒๒๑

-

๓๒

๖๙๐

๓.) จำนวนนักเรียน

๑๔,๒๓๑

,๒๑๑

-

,๓๔๔

๑๖,๗๘๖

.) จำนวนโรงเรียน

๕๔๒

๔๑๑

-

-

๙๕๓

.) จำนวนห้องเรียน

-

-

 

 

.) จำนวนนักเรียน

-

-

๑๔๗

-

.) จำนวนครูอาจารย์

-

-

,๔๕๒

-

๑๔๗

 

-

-

๑๘๘

-

,๔๕๒

 

 

 

 

-

๑๘๘

ที่มา : กองการศึกษา  เทศบาลเมืองพิจิตร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
ข้อมูล  ณ  วันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๔  และ วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 26-กย.-2011at 15:34
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.