กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ข้อมูลด้านสาธารณสุข ] 
      


 

สาธารณสุข

              A โรงพยาบาลในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร

                    - รัฐบาล          1        แห่ง     เตียงคนไข้          405          เตียง

                    1. โรงพยาบาลพิจิตร  สถานที่ตั้ง 136 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

                      โทร 056-6127913  โทรสาร 056-612794

                    - เอกชน          4        แห่ง     เตียงคนไข้        198          เตียง

                      1. โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร (90 เตียง)  สถานที่ตั้ง 2/158 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง     จ.พิจิตร 66000 โทร 056-6127913  โทรสาร 056-612794

                      2. โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (108 เตียง) สถานที่ตั้ง 31/12 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000  โทร 056-651407

                      3. สถานพยาบาลศรีสุขโข  สถานที่ตั้ง 22/29 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000  โทร 056-651484

                      4. สถานพยาบาลเวชกรรมทัศนเวช สถานที่ตั้ง  28/18 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง

                        จ.พิจิตร 66000 โทร 056-651293

                  A คลินิกเอกชนในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร                       จำนวน                    36    แห่ง

              A บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร

- แพทย์                              จำนวน   132     คน         

- พยาบาล                            จำนวน   491     คน        

- ทันตแพทย์                         จำนวน     14     คน       

- เภสัชกร                            จำนวน     37     คน 

- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน    จำนวน       5   คน

- นักวิชาการสาธารณสุข              จำนวน     10     คน

- อสม.ในเขตเทศบาล                 จำนวน   225   คน

              A ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัดในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร (จำนวนต่อปี)

                    - รัฐบาล     404,507  ราย  ผู้ป่วยใน  27,368  ราย  ผู้ป่วยนอก   377,139  ราย

                    - เอกชน     138,796  ราย  ผู้ป่วยใน  13,647  ราย  ผู้ป่วยนอก   125,149  ราย

              A สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการ สาธารณสุขทุกแห่ง

                    - อุบัติเหตุ          2,626     ราย/ปี         

                    - สาเหตุอื่น     401,881      ราย/ปี

              A ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  5  อันดับแรก

                    1. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลคซึม

                    2. โรคระบบไหลเวียนเลือด

                    3. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

                    4. โรคระบบหายใจ

                    5. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยืดเสริม

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่  18  มีนาคม  2559

 

      A ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุข 5 อันดับแรก

1. โรคระบบทางเดินหายใจ                        

 

 

2. โรคระบบทางเดินอาหาร

 

 

3. อุบัติเหตุ ทำแผล จ่ายยา

 

 

4. โรคระบบหลอดเลือด หัวใจ สมอง

 

 

5. โรคผิวหนัง

 

 

      A ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร    จำนวน  1  แห่ง

      A ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน  25-30  คน/วัน

ตารางแสดงข้อมูลสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร

พ.ศ.

สถานที่บริการชุมชนภายในเขตเทศบาล

ข้อมูลเฉพาะส่วนของเทศบาล

จำนวนบุคลากร

จำนวนผู้ป่าย

(เฉลี่ย/วัน)

โรงพยาบาล

ศูนย์บริการ

พยาบาล

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

2557

3

3

2

1

25 - 30

2558

3

3

2

1

25 - 30

ที่มา : กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลเมืองพิจิตร

ข้อมูล    วันที่  กุมภาพันธ์  2559

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 26-กย.-2011at 15:32
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.