กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ข้อมูลด้านสาธารณสุข ] 
      


  โรงพยาบาลในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
  รัฐบาล  ๑   แห่ง   เตียงคนไข้        ๔๐๕        เตียง
  เอกชน  ๒   แห่ง
  คลินิกเอกชนในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร  จำนวน   ๓๓  แห่ง
  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
  - แพทย์   จำนวน   ๖๔ คน - เภสัชกร จำนวน ๑๘ คน
  - พยาบาล  จำนวน ๓๓๘ คน - ทันตแพทย์ จำนวน ๑๐ คน
  - หัวหน้าสถานีอนามัย จำนวน   ๑๓ คน - อสม.  จำนวน ๒๒๕ คน
  - นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน   ๖๑ คน
  - เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน   ๑๐ คน
  ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในโรงพยาบาลพิจิตร (จำนวนต่อปี)
  - รัฐบาล         ๑๐,๗๐๑ คน 
  - ผู้ป่วยใน ๒๖,๕๔๙    คน
  - ผู้ป่วยนอก        ๗๕,๑๕๒   คน
  สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพิจิตร
  อุบัติเหตุ  ๘,๐๖๒    ราย/ปี 
  สาเหตุอื่น ๗,๗๑๓    ราย/ปี
  ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ๕  อันดับแรก ผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
  ๑.ระบบไหลเวียนโลหิต   
  ๒.ระบบหายใจ
  ๓.เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ   
  ๔.ระบบกล้ ามเนื้อ
  ๕.ระบบย่อยอาหาร
  ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ๕  อันดับแรก ผู้ป่วยใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
  ๑.ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ  
  ๒.คว ามดันโลหิตสูง
  ๓.ระบบย่อยอาหาร   
 
๔.ระบบเลือดและอ วัยวะสร้างเลือด
  ๕.เบาหวาน
ที่มา : ฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ข้อมูล  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน ๒๕๕๔


  ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุข&am p;am p;nb sp; อันดับแรก
  ๑.โรคระบบทางเดินหายใจ  
  ๒.โรคระบบทางเดิ นอาหาร
  ๓.โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  
 
๔.โรคควา มดันโลหิตสูง
  ๕.โรคเครียด
  ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร  จำนวน  ๑  แห่ง
  ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน  ๓๕  คน/วัน

ตารางแสดงข้อมูลสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร

..

สถานที่บริการชุมชนภายในเขตเทศบาล

ข้อมูลเฉพาะส่วนของเทศบาล

จำนวนบุคลากร

จำนวนเตียงคนไข้

จำนวน

ผู้ป่วย (เฉลี่ย/วัน)

โรงพยาบาล

ศูนย์

บริการ

สถานีอนามัย

คลีนิก

แพทย์

ทันตแพทย์

พยาบาล

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

๒๕๕๒

-

๒๒

-

-

-

-

๓๒

๒๕๕๓

-

๒๓

-

-

-

-

๓๕

ที่มา : กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลเมืองพิจิตร
ข้อมูล  ณ  วันที่  ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 26-กย.-2011at 15:32
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.