กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ] 
      

 

  น้ำเสีย

             ò  วิธีบำบัดน้ำเสียโดยวิธี 

                      (  /  )  ดำเนินการเอง (     )  จ้างเอกชน

                     (     )  อื่นๆ (ระบุ)                                                                                     

             ò  ปริมาณน้ำเสีย  4,000 - 5,000  ลบ.ม./ วัน  ปริมาณที่บำบัดได้  4,000 – 5,000  ลบ.ม./ วัน

             ò  ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ (ถ้ามีให้ระบุ)  บ่อผึ่ง และ เติมอากาศ  จำนวน  3  แห่ง

             ò  น้ำเสียที่บำบัดได้  จำนวน  4,000 – 5,000  ลบ.ม./ วัน

             ò  ทางระบายน้ำหลักในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ 

                        1. คลองปากทาง

                          2. คลองรางหญ้าไทร

             ò  ค่าซ่อมเครื่องจักร/เครื่องมือ ในการกำจัดน้ำเสีย 10,000 บาท/เดือน

             ò  พนักงานปฏิบัติหน้าที่บำบัดน้ำเสีย 10 คน/วัน

             ò  ค่าจ้างพนักงานปฏิบัติหน้าที่บำบัดน้ำเสียทุกคน (รวม) 90,000 บาท/เดือน

 

   การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

            ò  วิธีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย โดย          จ้างเอกชน         /     จัดเก็บเอง     

            ò  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  ขนาดความจุ    10      ลบ.เมตร  จำนวน       1    คัน

                                                        ขนาดความจุ    12      ลบ.เมตร  จำนวน       4 คัน

            ò  รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย   4  คัน

            ò  มีที่ดินสำหรับทิ้งขยะมูลฝอย     107    ไร่ 

            ò  รถยนต์เก็บและขนสิ่งปฏิกูล         4    คัน

            ò  สถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล     1     แห่ง  มีถังเก็บรวมทิ้ง    30   ถัง

            ò  ขยะที่กำจัดได้  จำนวน    15 - 20     ลบ.หลา/วัน

 

                         กองบนพื้น                                           กองบนพื้นแล้วเผา                          

 

                         ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ                    หมักทำปุ๋ย

                           เผาในเตาเผาขยะ                                 อื่น ๆ แยกขยะที่ขายได้ก่อนกำจัด/ทิ้ง   

 

   การระบายน้ำ

             ò  ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ำ  ทั้ง 2 ด้านของถนน  จำนวน    8    สาย  ระยะทาง   10   กม.

             ò  ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ำด้านเดียว  จำนวน    64    สาย  ระยะทาง   40   กม.

             ò  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการทำความสะอาดราง/ท่อระบายน้ำ

                   (     )  ปีละ 3 ครั้งขึ้นไป                                 (     )  ปีละ 2 ครั้ง                

                   ( /  )   ปีละ 1 ครั้ง                                       (     )  2 ปี ต่อ 1 ครั้ง    

                     ( /  )  อื่นๆ (ระบุ)      ตลอดทั้งปี                                                  

 

ที่มา  :  กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลเมืองพิจิตร

ข้อมูล    วันที่  7  กุมภาพันธ์  2557

 

    ทำรายการเมื่อ: 26-กย.-2011at 15:32
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.