กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ] 
      

 

   น้ำเสีย
   วิธีบำบัดน้ำเสียโดยวิธี
             (  /  )  ดำเนินการเอง (     )  จ้างเอกชน (     )  อื่นๆ (ระบุ)  
   ปริมาณน้ำเสีย ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ลบ.ม./๑ วัน
   ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้  ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ลบ.ม./๑ วัน
   ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ (ถ้ามีให้ระบุ)  บ่อผึ่ง เติมอากาศ  จำนวน  ๑  แห่ง
   ทางระบายน้ำหลักในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่
             ๑. คลองปากทาง  
             ๒. คลองรางหญ้าไทร  
            ๓. ถนนบึงสีไฟ
   ค่าซ่อมเครื่องจักร/เครื่องมือ  ในการกำจัดน้ำเสีย  ๑๐,๐๐๐   บาท/เดือน
   พนักงานปฏิบัติหน้าที่บำบัดน้ำเสีย  ๑  คน/๑ วัน
   ค่าจ้างพนักงานปฏิบัติหน้าที่บำบัดน้ำเสียทุกคน (รวม)  ๖๕,๘๐๐  บาท/เดือน
   ไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย
   การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
   วิธีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย โดย          จ้างเอกชน        &am p;nb sp;  /     จัดเก็บเอง
   ปริมาณขยะมูลฝอย    ๑๕ - ๑๘    ตัน/๑ วัน
   รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความจุ   ๘ ลบ.หลา    จำนวน ๑ คัน
            ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.หลา    จำนวน ๑ คัน
            ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.หลา    จำนวน ๔ คัน
   รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย     ๑๒      คัน     ถังรองรับขยะมูลฝอย   ๒๐๐ ใบ
   พนักงานเก็บ  ขน  และกวาดขยะมูลฝอย     ๗๘       คน
   มีที่ดินสำหรับทิ้งขยะมูลฝอย     ๑๐๗    ไร่  ตั้งอยู่ที่ บ้านบึงช้าง ตำบลท่าหลวง  
  ระยะทางห่างจากเทศบาลเป็นระยะทาง  ๖  กิโลเมตร จัดซื้อเองเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ราคา ๒,๘๘๙,๐๖๗.๕๐ บาท ใช้พื้นที่ไปแล้ว  ๑๒  ไร่
   รถยนต์เก็บและขนสิ่งปฏิกูล      ๒ คัน
   สถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล     ๑      แห่ง  มีถังเก็บรวมทิ้ง    ๓๐   ถัง
   ขยะที่กำจัดได้  จำนวน    ๒๕-๓๐     ลบ.หลา/วัน
                    กองบนพื้น
                    กองบนพื้นแล้วเผา  
                    ฝังกลบ อย่างถูกสุขลักษณะ
                    หมักทำปุ๋ย
                    เผาในเ ตาเผาขยะ                                   
                    อื่น ๆ แยกขยะขายได้ออก    
   การเก็บค่าธรรมเนียม  กำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล
 ๑.หลังคาเรือน   ๒๐ บาท/เดือน
 ๒.ร้านค้า   ๓๐ บาท/เดือน
 ๓.โรงงานอุตสาหกรรม  ๕๐ บาท/เดือน


ที่มา  :  กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลเมืองพิจิตร
ข้อมูล  ณ  วันที่  ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 26-กย.-2011at 15:32
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.