กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ข้อมูลด้านบุคลากร ] 
      

- ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งสิ้น จำ นวน      ๗๖    คน
- ลูกจ้างประจำ    รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๖    คน
- พนักงานจ้าง    รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๕    คน
- พนักงานครู    รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๙    คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมทั้งสิ้น จำนวน  ๗๘๕    คน


อัตรากำลังพนักงานเทศบาล  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓

ส่วนราชการ

จำนวนพนักงานตามระดับ

จำนวนลูกจ้าง

รวมทั้งสิ้น

รวม

ลูกจ้าง

ประจำ

พนักงานจ้าง

รวม

สำนักปลัดเทศบาล

-

-

๒๐

๒๒

๓๐

๕๐

กองวิชาการและแผนงาน

-

-

-

-

-

กองคลัง

-

-

-

๑๔

๑๘

กองช่าง

-

-

-

-

-

๓๕

๔๔

๕๒

กองสาธารณสุขฯ

-

-

-

๗๐

๗๘

๘๖

กองการศึกษา

-

-

๑๐

-

๔๕

๔๕

๕๕

กองสวัสดิการสังคม

-

-

-

-

-

-

กองช่างสุขาภิบาล

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๐

๑๐

๑๑

งานตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

๑๑

๒๘

๑๔

๗๖

๒๖

๑๘๕

๒๑๑

๒๘๗

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่  เทศบาลเมืองพิจิตร
ข้อมูล ณ วันที่   ๑  มกราคม  ๒๕๕๔

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 26-กย.-2011at 15:27
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.