กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ข้อมูลด้านบุคลากร ] 
      

 

อัตรากำลังพนักงานเทศบาล

       ò  ข้าราชการ/พนักงานเทศบาลสามัญ           รวมทั้งสิ้น                      จำนวน     62  คน

       ò  ลูกจ้างประจำ                                          รวมทั้งสิ้น                       จำนวน     10  คน

       ò  พนักงานจ้าง                                            วมทั้งสิ้น                        จำนวน   165   คน

อัตรากำลังพนักงานเทศบาล  ประจำปี พ..2560

ส่วนราชการ

จำนวนพนักงานตามระดับ

รวม

จำนวนลูกจ้าง

รวม

รวม

ทั้งสิ้น

ปลัด

รอง

ปลัด

กลาง

รอง

ปลัด

ต้น

อำนวย

การ

กลาง

หัวหน้า

ฝ่าย

ชำนาญการพิเศษ

ชำนาญการ

ชำนาญงาน

ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงาน

ลูกจ้าง

ประจำ

พนักงานจ้าง

สำนักปลัด เทศบาล

-

1

1

1

3

-

1

9

1

1

18

3

26

29

47

กองวิชาการและแผนงาน

-

-

-

1

1

-

2

3

1

-

8

-

-

-

8

กองคลัง

-

-

-

1

4

-

-

3

4

-

12

1

6

7

19

กองช่าง

-

-

-

1

1

-

-

2

-

-

4

2

41

43

47

กองสาธารณสุขฯ

-

-

-

1

-

2

1

4

-

-

8

4

74

78

86

กองการศึกษา

-

-

-

-

1

1

1

3

-

-

6

-

9

9

15

กองสวัสดิการสังคม

-

-

-

-

3

-

2

-

1

-

6

-

-

-

6

งานตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กองช่างสุขาภิบาล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

9

9

รวม

-

1

1

5

13

3

7

24

7

7

62

10

165

175

237

                                                                                                                                                                

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่  เทศบาลเมืองพิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่  23  พฤศจิกายน  2560

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 26-กย.-2011at 15:27
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.