กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ข้อมูลด้านป้องกัน ] 
      

   ò รถยนต์ดับเพลิง        3        คัน

                 คันที่ 1 จุน้ำได้  2,000   ลบ.ม.  ซื้อเมื่อวันที่  26 กันยายน      2535  ราคา 1,297,770  บาท

                  คันที่ 2 จุน้ำได้  2,000   ลบ.ม.  ซื้อเมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน  2535   ราคา 1,297,770 บาท

                  คันที่ 3 จุน้ำได้  2,000  ลบ.ม.  ซื้อเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2536   ราคา 1,231,000 บาท

             ò เรือยนต์ดับเพลิง        1       คัน

             ò รถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดับเพลิงชนิดหาบหาม  1  คัน

             ò รถยนต์บรรทุกน้ำ      5        คัน

                  คันที่ 1 จุน้ำได้   6,000  ลบ.ม.  ซื้อเมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2557    ราคา     515,000  บาท

                  คันที่ 2 จุน้ำได้   6,000  ลบ.ม.  ซื้อเมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2525    ราคา     459,200  บาท

                  คันที่ 3 จุน้ำได้   6,000   ลบ.ม.  ซื้อเมื่อวันที่   5  ตุลาคม  2525       ราคา     459,200  บาท

                  คันที่ 4 จุน้ำได้   5,000   ลบ.ม.  ซื้อเมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน  2535  ราคา    987,777  บาท

                  คันที่ 5 จุน้ำได้    5,000 ลบ.ม.  ซื้อเมื่อวันที่  17 พฤษภาคม  2535   ราคา    987,777 บาท

                  คันที่ 6 จุน้ำได้  12,000 ลบ.ม.  ซื้อเมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2548     ราคา 3,360,000  บาท

             ò  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม                3     เครื่อง

             ò  รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต       1     คัน

             ò  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง              30    คน

                   - พนักงานส่วนท้องถิ่น                        5    คน

                   - ลูกจ้างประจำ                                  1    คน

                   - พนักงานจ้าง                                  24    คน

             ò  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        852       คน

             ò  ในรอบปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่  70    ครั้ง

             ò  ในรอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อม         2     ครั้ง

             ò  ในปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น     7,159,760    บาท

             ò  ในปีงบประมาณนี้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น                7,378,960    บาท

             ò  วิทยุสื่อสาร       22        เครื่อง

                    -ชนิดติดตั้งสำนักงาน    จำนวน    2    เครื่อง

                    - ชนิดประจำรถ          จำนวน    5    เครื่อง

                    - ชนิดมือถือ               จำนวน   15  เครื่อง

ที่มา  :  งานป้องกันฯ  เทศบาลเมืองพิจิตร

ข้อมูล    วันที่  29 พฤศจิกายน 2560

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 12:59
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.