กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ข้อมูลด้านป้องกัน ] 
      

  รถยนต์ดับเพลิง        ๓      คัน
     คันที่ ๑ จุน้ำได้      ๒,๐๐๐    ลบ.ม.  ซื้อเมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน       ๒๕๓๕   ราคา ๑,๒๙๗,๗๗๐ บาท    
     คันที่ ๒ จุน้ำได้      ๒,๐๐๐    ลบ.ม.  ซื้อเมื่อวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน   ๒๕๓๕   ราคา ๑,๒๙๗,๗๗๐ บาท 
     คันที่ ๓ จุน้ำได้      ๒,๐๐๐    ลบ.ม.  ซื้อเมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม    ๒๕๓๖   ราคา ๑,๒๓๑,๐๐๐ บาท
 เรือยนต์ดับเพลิง        ๑      คัน
 รถยนต์บรรทุกน้ำ      ๕       คัน
     คันที่ ๑ จุน้ำได้    ๖,๐๐๐     ลบ.ม.  ซื้อเมื่อวันที่  ๓๐   มิถุนายน      ๒๕๒๕  ราคา    ๔๕๙,๒๐๐  บาท    
     คันที่ ๒ จุน้ำได้    ๖,๐๐๐     ลบ.ม.  ซื้อเมื่อวันที่    ๕   ตุลาคม        ๒๕๒๕  ราคา    ๔๕๙,๒๐๐  บาท       
     คันที่ ๓ จุน้ำได้    ๕,๐๐๐     ลบ.ม.  ซื้อเมื่อวันที่   ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๓๕  ราคา    ๙๘๗,๗๗๗  บาท
     คันที่ ๔ จุน้ำได้    ๕,๐๐๐     ลบ.ม.  ซื้อเมื่อวันที่   ๑๗  พฤษภาคม   ๒๕๓๖   ราคา    ๙๘๗,๗๗๗ บาท
     คันที่ ๕ จุน้ำได้  ๑๒,๐๐๐     ลบ.ม.  ซื้อเมื่อวันที่   ๒๗  มิถุนายน     ๒๕๔๘   ราคา  ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท   
  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม       ; ; ; ;        ๔    เครื่อง
  รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต    ๑    คัน
  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง    ๓๐   คน
      - พนักงานส่วนท้องถิ่น   ๕    คน  ลูกจ้างประจำ  ๕    คน  พนักงานจ้าง   ๒๐   คน
  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     ๗๘๗      คน
  ในรอบปีที่ผ่านมามีปฏิบัติหน้าที่    ๑๘๖    ครั้ง  
  ในรอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อม     ๔๘     ครั้ง
  ในปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น  ๔,๘๓๔,๘๖๐    บาท
  ในปีงบประมาณนี้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น  ๔,๖๑๖,๗๔๐    บาท
  วิทยุสื่อสาร       ๒๒        เครื่อง
      - ยี่ห้อ ICOM รุ่น  IC ๒๒๙ ขนาด ๑๐ W       จำนวน   ๓  เครื่อง
      - ยี่ห้อ ICOM รุ่น  IC ๒๑๐๐H ขนาด ๑๐ W         จำนวน   ๓  เครื่อง
      - ยี่ห้อ ICOM รุ่น IC-F๓ GS แบบสังเคราะห์ความถี่ขนาด ๓ W         จำนวน  ๑๐ เครื่อง
      - ยี่ห้อ ALINCO รุ่น DR-๒๔๕ PL     จำนวน    ๑ เครื่อง
      - ยี่ห้อ ICOM รุ่น TRANSCEIVER IC ๒๙๐ POWER ๗W    จำนวน    ๕ เครื่อง 
  สาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจาก ฝนตกชุกและประชาชนถมที่ปลูกสร้างบ้านสูงกว่าถนน
      - บริเวณที่มีน้ำท่วมขัง  พื้นที่แอ่งท้องกระทะ ตำกว่าถนน
      - ระยะเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด  ๗  วัน  ประมาณช่วงเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน


ที่มา  :  งานป้องกันฯ  เทศบาลเมืองพิจิตร
ข้อมูล  ณ  วันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๔

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 12:59
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.