กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ สมาชิกเทศบาล ] 
      

 

 

 
  นายปัญญา  ประเสริฐชัย  
 

ประธานสภาเทศบาลเมืองพิจิตร


นางสาวณัฐกมล ศรีสุเทพ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองพิจิตรนางสาวขนิษฐา  คุณจันทรโชติ
ปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิจิตร

 

พ.ต.ท.ประกิต  ปรารถนาดี ร.ต.ต.สมบูรณ์  ปิ่นแก้วนาวา นายธวัชชัย  ชูประสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     

 

นายสุพจน์  เอี่ยมอุไร นายวีระชัย  เพ็ชรอำไพ นายบุญธรรม  จันทร์เทศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     

นายปัญญา  ประเสริญชัย นายเฉลิมศักดิ์  กองกันภัย นายณฐพน  เชษฐนรงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     

นายปัญญา  ยอดจันทร์  นางสาวณัฐกมล  ศรีสุเทพ นางรัศมี  ศักดิ์ทัศนา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     

นายเบญจรงค์  ยอดประเสริฐ ว่าง นายเล่ห์  สังข์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
   

นายสุทัศน์  จันทะโก นายสมคิด  เพ็ญต่าย นายประวิทย์  ระทวย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 10:10
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.