กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ หัวหน้าส่วนราชการ ] 
      

 

   
  นางสาวขนิษฐา  คุณจันทรโชติ  
  ปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร  
     
   
นางนิทรา  อินทรกูลติ   นายจเร  โหมดชัง
รองปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร   รองปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
     
นางศิริพร  วุฒิ นางศรีนวล สรรคพงษ์ นายสุรพล เตียวตระกูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
     
นายอดิศร พลมาศ นางนิภา อมรางกูร นายวิเศษ  โสนะชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
     
 
นายวิน  ดีมั่น   นางสาวสุลักย์  โสทะ
 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  ผู้จัดการสถานธนานุบาล
 

 

 

ว่าง ว่าง
 ว่าง นางบุญนาค วงษ์จันทนา ว่าง
ผอ.ร.ร.เทศบาลบ้านปากทาง ผอ.ร.ร.เทศบาลบ้านท่าหลวง ผอ.ร.ร.เทศบาล 3
 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 10:09
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.