กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ หัวหน้าส่วนราชการ ] 
      

 

   
  นายอธิวัฒน์ เนียมพูลทอง  
  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร  
     
 
นายอธิวัฒน์ เนียมพูลทอง   นายประเจตน์ ศรีลอย
รองปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร   รองปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
     
นายดำรงค์ ทองดี นางศรีนวล สรรคพงษ์ นายสุรพล เตียวตระกูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
     
นายอดิศร พลมาศ นางนิภา อมรางกูร นางวลัยลักษณ์ อุทัยวัฒนานนท์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
     
 
นายวิน  ดีมั่น   นางศรีสุรางค์  เนียมอยู่ 
 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  ผู้จัดการสถานธนานุบาล
 

 

 

นายวิศาล รอดกำเนิด นางบุญนาค วงษ์จันทนา นางวรรณา สาตุ้ม
ผอ.ร.ร.เทศบาลบ้านปากทาง ผอ.ร.ร.เทศบาลบ้านท่าหลวง ผอ.ร.ร.เทศบาล 3
 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 10:09
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.