กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ กองการศึกษา ] 
      

         มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ด้านการบริหารการศึกษาและวิชาการ ให้การศึกษาแก่เด็กในเขตเทศบาลทั้งระดับก่อนวัยเรียน วัยบังคับที่อยู่ในเกณฑ์บังคับตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียนงานนิเทศการศึกษา งานเกี่ยวกับศาสนา งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนงานกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบ าล มีผู้อำนวยการกองศึกษาควบคุมดูแลรับผิดชอบงาน
         กองการศึกษา ให้บริการด้านการศึกษา และงานอบรมเยาวชนงานประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 10:09
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.