กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ กองคลัง ] 
      

         หน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลรับผิดชอบการบริหารการคลังในด้านการ รับ - จ่ายเงินของเทศบาลสถิติข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเภทรายได้ของเทศบาล เช่น การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ อาทิ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาตต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดโดยมีการจัดทำและเก็บข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล รวมทั้งดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาความเจริญให้แก่ท้องถิ่นในด้านต่างๆ มีผู้อำนวยการกองคลังควบคุมดูแลรับผิดชอบงาน
         กองคลัง ให้บริการด้านการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   งานพัสดุของหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 10:08
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.