กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ] 
      

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล การควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่ส ุขภาพ การป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะตลอดจนการส่งเสริมสุขภ าพงานสัตว์แพทย์ การควบคุมและรักษาโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลและงานด้านสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเทศบาล มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 10:08
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.