กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ กองช่าง ] 
      

          มีหน้าที่สำรวจออกแบบ ประมาณการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น ทางเท้า ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ตลอดจนสาธารณะต่างๆ และควบคุมการก่อสร้างอาคาร ผังเมือง มีผู้อำนวยการกองช่างควบคุมดูแลและรับผิดชอบงาน 
          กองช่าง ให้บริการ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ก่อสร้างปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำขุดลอกระบบระบายน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 10:08
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.