กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ กองวิชาการและแผนงาน ] 
      

         มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรวบรวมวิเคราะห์บริการข้อมูลสถิติที่จำเป ็นในการวางแผนพัฒนาของเทศบาล รวบรวมข้อมูลสถิติวิเคราะห์ เสนอแนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ เทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ศึกษาวิเคราะห์ การบริหาร การปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น ติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลโครงการพิเศษและโครงการตามนโยบาย ของทางราชการ งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายร่างและ พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งเกี่ยวข้องการทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธร ณ์ งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ มีผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานควบคุมดูแลรับผิดชอบงาน
         กองวิชาการและแผนงาน ให้บริการด้านแผนงานและโครงการต่างๆ งานงบประมาณ งานกฎหมาย งานประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 10:07
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.