กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ประวัติเทศบาลเมืองพิจิตร ] 
      

      จังหวัดพิจิตรก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.1601 จากพงศาวดารเหนือพระยาโคตรตะบองได้ย้ายเมืองจากนครไชยบวร มาตั้งที่หมู่บ้านสระหลวง โดยได้เริ่มฝังหลักเมือง เมื่อวันพุธ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล พ.ศ.1601
และได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่า "เมืองสระหลวง"
      เทศบาลเมืองพิจิตรเดิมเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดพิจิตร ต่อมาในปี พ.ศ.2479 ได้มีพระราชกฤษฎีกา  ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองพิจิตร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2479 มีเนื้อที่เขตเทศบาล จำนวน 1.88 ตารางกิโลเมตรได้ทำการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลขึ้นเป็นอาคารไม้ช ั้นเดียวในงบประมาณ 6,000 บาทถ้วน ต่อมาในปี พ.ศ.2499ได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2499 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองพิจิตรขึ้นอีก 1.29 ตารางกิโลเมตร รวมกับเขตเทศบาลเดิมเป็นเนื้อที่ 3.17 ตารางกิโลเมตร ซึ่งได้ขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองพิจิตรเพิ่มเติมใหม่ในวงเงิน 100,000 บาท และในปี พ.ศ.2512 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองพิจิตรเป็น 12.017 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2512 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 86 ตอนที่ 117 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2512


  

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 09:35
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.