กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ที่ตั้งและอาณาเขต ] 
      

          

           เทศบาลเมืองพิจิตรตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่านทั้งสองด้านใ นท้องที่อำเภอเมืองพิจิตรและเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด พื้นที่เขตเทศบาลมี 7,510.625 ไร่ หรือ 12.017 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
             ทิศเหนือ       ติดต่อกับตำบลปากทาง อ.เมืองพิจิตร
             ทิศใต้          ติดต่อกับตำบลท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร 
            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลปากทางและตำบลท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร 
            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลคลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร
           เส้นทางสู่พิจิตร
             การเดินทางไปจังหวัดพิจิตร ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ 350 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ตามทางหลวงหมายเลข 117 เส้นทางผ่านอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เข้าแยกอำเภอสามง่าม ระยะทาง 347 กิโลเมตร และเส้นทางผ่านอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ผ่านอำเภอทับคล้อ เข้าแยกอำเภอสากเหล็ก ระยะทาง 354 กิโลเมตร โดยรถไฟ ระยะทาง 351 กิโลเมตรทางรถประจำทาง มีรถประจำทางถึงจังหวัดพิจิตร ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ทุกวันทางรถไฟ มีขบวนรถไฟหลายสาย ทั้งรถเร็ว รถด่วนพิเศษ รถดีเซลราง จากกรุงเทพฯ ไปพิจิตรทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 09:35
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.