กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ อำนาจหน้าที่ ] 
      

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม พรบ.เทศบาลฯ พ.ศ. 2496 (มาตรา 50)
    รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
    ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
    รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
    ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
    ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
    บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม พรบ.เทศบาลฯ พ.ศ. 2496 (มาตรา 53)
    กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50
    ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
    ให้มีโรงฆ่าสัตว์
    ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
    ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
    ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
    ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542
    การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
    การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
    การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
    การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
    การสาธารณูปการ
    การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
    การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
    การส่งเสริมการท่องเที่ยว
    การจัดการศึกษา
    การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
    การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
    การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    การส่งเสริมกีฬา
    การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
    การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
    การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
    การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
    การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
    การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
    การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
    การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การผังเมือง
    การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
    การดูแลรักษาที่สาธารณะ
    การควบคุมอาคาร
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตแล ะทรัพย์สิน
    กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกร รมการประกาศกำหนด

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 09:35
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.