กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ทำเนียบปลัดเทศบาล ] 
      

นายพิทยา ปัทมธนิสร์
นายเปรือง รุ่งเจริญ
นายคล้าย ธรรมโชติเรืองเดช
นายประชุม สุวรรณภูมิ      1 กุมภาพันธ์ 2494 - 31 มกราคม 2511
นายโสภณ พราหมณ์ดี      1 กุมภาพันธ์ 2511 - 31 ตุลาคม 2512
นายบรรจง โสตธิธำรง      1 พฤศจิกายน 2512 - 30 เมษายน 2514
นายเชื้อชาย พิบูลย์ศักดิ์    1 พฤษภาคม 2514 - 31 มกราคม 2517
นายสม    สุขสะอาด       1 กุมภาพันธ์ 2517 - 31 พฤษภาคม 2521
นายสมศักดิ์ ธงไชย        1 มิถุนายน 2521 - 28 กุมภาพันธ์ 2524
นางวิลาวัลย์ โชติประยูร    1 มีนาคม 2524 - 6 ตุลาคม 2525
นายชุ่ม       นุ่มศรี       7 ตุลาคม 2525 - 15 กุมภาพันธ์ 2528
นายโสภณ ชูประสิทธิ์     16 กุมภาพันธ์ 2528 - 30 พฤศจิกายน 2529
นายประเสริฐ มิ่งเมือง      1 ธันวาคม 2529 - 30 กันยายน 2530
นายจิรสิทธิ์ เทพประสิทธิ์  30 กันยายน 2530 - 16 มกราคม 2531
นายสวัสดิ์ วรรณศรี        16 มกราคม 2531 - 30 กันยายน 2533
นายกังวาน รักษาสัตย์     1 ตุลาคม 2533 - 17 พฤษภาคม 2536
นายโอฬาร ตั้งตราตระกูล  18 พฤษภาคม 2536 - 3 ตุลาคม 2536
ว่าที่เรือตรีสุริยงค์ โรจนายน 4 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2538
นายบุญล้อม แก้วประพันธ์   1 ตุลาคม 2538 - 13 ตุลาคม 2539
นางพรรณี เกียรติกุล       14 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540
นายชุมพล พัดโสภา         1 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2543
นายวีระพงศ์ สิทธิเลิศ       1 ตุลาคม 2543 - 15 ธันวาคม 2545
นายมนตรี สุวรรณโรจน์ (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)  16 ธันวาคม 2545 - 23 ธันวาคม 2546
นายระพิน สุคนธวิโรจน์    24 ธันวาคม 2546 - 30 กันยายน 2553
นายมนตรี สุวรรณโรจน์ (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)  1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554
นายมนตรี สุวรรณโรจน์     1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2555
นายอธิวัฒน์ เนียมพูลทอง (รักษาการแทนปลัดเทศบาล) 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
นางสาวขนิษฐา คุณจันทรโชติ 1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 09:34
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.