กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ สำนักปลัดเทศบาล ] 
      

         มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล งานประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาลงานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือมา งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานทะเบียนราษฎร และงานเลือกตั้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานดูแลอุปกรณ์และติดตั้ง และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลควบคุมดูแลรับผิดชอ บงาน
         สำนักปลัด ให้บริการรับ - ส่งหนังสือ รับเรื่องร้องเรียน งานประชุม งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ และงานเทศกิจ
         งานทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน แจ้งย้ายเข้า- ย้ายออก การแจ้งเกิด การแจ้งตาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 17-มค.-2011at 01:23
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.