กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ กองสวัสดิการสังคม ] 
      

         มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ  สังคมสงเคราะห์ประชาชน เด็ก  เยาวชน  คนชรา คนพิการทุพพลภาพ การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การฝึกอบรมเยาวชนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การพัฒนาปรับปรุงชุมชนในเขตเทศบาลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อ ยมีความอยู่ดีกินดีตามความจำเป็นพื้นฐานของประชาชน
         กองสวัสดิการสังคม ให้บริการด้านชุมชนในเขตเทศบาล งานช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย โอกาส และการให้บริการชุมชนและการฝึกอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 21-กย.-2009at 14:41
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.