กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ข้อมูลด้านชุมชน ] 
      


   ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรมี  จำนวน  ๒๕  ชุมชน
   อาชีพของประชาชน ในชุมชน
        ๑. รับราชการและพนักงานของรัฐ
        ๒. ค้าขาย
        ๓. รับจ้างทั่วไป
        ๔. เกษตรกร  
            
ตารางแสดงข้อมูลเบื้องต้นด้านชุมชน

ชุมชน

ประธานชุมชน

ที่ปรึกษาชุมชน

กรรมการชุมชน

เป็นทั้ง กช./อสม.

ศสมช. (แห่ง)

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

.หน้าบึงสีไฟ

ด.ต.อนุวัตร  เรืองศิริ

-

-

๒๐๐

๙๙๔

๒.บึงสีไฟตอนล่าง

นายสุชิน  เที่ยงธรรม

๓๒๙

๑,๕๒๓

๓.บึงสีไฟตอนบน

ร.ต.ต.สมบูรณ์  ปิ่นแก้วนาวา

๓๑๔

๑,๔๔๒

๔.ขุนแผน

น.ส.สุวรรณ  ไวยจะรี

๑๙๒

๗๕๔

๕.ศรีมาลา

นางรัตติกาล  สุยะพอ

๑๘๔

๖๙๘

๖.ราชวิถี

นางศรีกัญญา  กลีบจันทร์

-

-

๒๒๖

๑,๐๖๑

๗.วัดท่าหลวง

นายสุพจน์  เอี่ยมอุไร

๔๖๘

๒,๐๑๕

๘.กลางเมือง

นายธีรศักดิ์  แทนปั้น

-

๒๒๓

๘๓๔

๙.บุษบา

นางสมจิต  ฉ่ำเอี่ยม

-

๑๕๔

๕๕๕

๑๐.ตลาดสดเทศบาล ๒

นางนวลน้อย  อินทรสถิตย์

-

๒๒๐

๘๔๕

๑๑.สระหลวง

นายบุญช่วย  ดิษฐวรรณ

-

๒๐๙

๙๖๖

๑๒.ตลาดสดเทศบาล ๑

นายสินชัย  ศักดิ์ทัศนา

๔๒๙

๑,๖๘๑

๑๓.ศาลเจ้าพ่อหลวง

นายเมธา  ธารทอง

๔๕๐

๑,๔๖๔

๑๔.พิจิตรธานี

นางสุพิม  แท่งทอง

-

๒๙๒

๑,๐๕๕

๑๕.ประชาอุทิศ

นางอมรา  จันทรนาค

-

-

๓๓๐

๑,๑๙๖

๑๖.ปากทาง

นายโยธิน  จันทรสุกรี

๒๓๕

๑,๐๔๕

๑๗.ราชรถ

นางสาวสรัญญา  ประทินอักษร

๑๔๕

๖๑๓

๑๘.คลองคะเชนทร์ใน

นางบังอร  ไวยวงค์

๑๔

๑๕๔

๖๕๗

๑๙.คลองคะเชนทร์นอก

นางนวลจันทร์  สังข์ทอง

-

๒๐๘

๘๒๗

๒๐.ฝั่งสถานีรถไฟเหนือ

นายสมชาติ  บุญเทศ

๑๔๑

๖๘๐

๒๑.หน้าและหลังสถานีรถไฟ

นายสมคิด  เพ็ญต่าย

๑๖๕

๗๒๗

๒๒.หลังสถานีรถไฟ

ร.ต.ต.สุทิน  บุญเสรฐ

๑๓๒

๕๓๐

๒๓.ฝั่งสถานีรถไฟใต้

นางบุญชอบ  วัสสุตตะมะ

๗๒

๒๑๓

๒๔.ประตูน้ำคลองท่าหลวง

นางสาวสำราญ  ปัญจนา

-

๖๗

๓๑๕

๒๕.ปากคลองท่าหลวง

นายปราโมทย์  แสงเย็น

-

๑๐๗

๓๖๓

รวม

๘๘

๙๘

๑๒๗

๒๒๕

๘๔

๒๐

๕,๖๔๖

๒๓,๐๕๓

ที่มา  :  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองพิจิตร
ข้อมูล  ณ  วันที่   ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔


 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 27-มีค.-2009at 14:16
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.