กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ข้อมูลด้านชุมชน ] 
      


   เทศบาลเมืองพิจิตรแบ่งออกเป็น 25 ชุมชน

ตารางแสดงข้อมูล

ชุมชน

ประธานชุมชน

กรรมการชุมชน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1.หน้าบึงสีไฟ

นายไกรศักดิ์ ดีมั่น

3

6

9

369

401

428

829

2.บึงสีไฟตอนล่าง

นายสุชิน  เที่ยงธรรม

8

1

9

702

681

683

1,364

3.บึงสีไฟตอนบน

ร.ต.ต.สมบูรณ์  ปิ่นแก้วนาวา

6

3

9

636

719

757

1,476

4.ขุนแผน

น.ส.สุวรรณ  ไวยจะรี

4

5

9

395

321

327

648

5.ศรีมาลา

นางรัตติกาล สุยะพอ

8

1

9

400

380

488

868

6.ราชวิถี

น.ส.สุประวีณ์ ไชยากุลสรากร

8

1

9

418

289

349

638

7.วัดท่าหลวง

น.ส.พรรษศรณ์ มิ่งเมือง

4

5

9

954

917

950

1,867

8.กลางเมือง

นายปรีชา เย็นใจ

5

4

9

839

272

340

612

9.บุษบา

นางสมจิต  ฉ่ำเอี่ยม

3

6

9

341

226

250

476

10.ตลาดสดเทศบาล 2

นางทองคำ ชมพู

-

9

9

581

323

387

710

11.สระหลวง

นายฮวด โทงทองคำ

2

7

9

584

285

313

598

12.ตลาดสดเทศบาล 1

นายสินชัย  ศักดิ์ทัศนา

5

4

9

885

641

752

1,393

13.ศาลเจ้าพ่อหลวง

นายเมธา  ธารทอง

4

5

9

931

768

854

1,622

14.พิจิตรธานี

นายวชิระ ประยูรยิ้ม

3

6

9

854

470

602

1,072

15.ประชาอุทิศ

นางสุพิม แท่งทอง

1

8

9

594

1,149

1,204

2,353

16.ปากทาง

นายสมชาย เสนาะจำนงค์

2

7

9

476

478

546

1,024

17.ราชรถ

นางสอิ้ง ชูกร

2

7

9

345

265

303

568

18.คลองคะเชนทร์ใน

นายจิรพงศ์ อุปมาอ่ำ

4

5

9

479

316

366

682

19.คลองคะเชนทร์นอก

นางนวลจันทร์  สังข์ทอง

4

5

9

381

298

317

615

20.ฝั่งสถานีรถไฟเหนือ

นายสมชาติ  บุญเทศ

5

4

9

209

298

351

649

21.หน้าและหลังสถานีรถไฟ

นายสมคิด  เพ็ญต่าย

3

6

9

298

286

334

620

22.หลังสถานีรถไฟ

นางพันธ์ บุญโต

6

3

9

190

229

254

483

23.ฝั่งสถานีรถไฟใต้

นางบุญชอบ  วัสสุตตะมะ

6

3

9

145

159

155

314

24.ประตูน้ำคลองท่าหลวง

น.ส.สำราญ  ปัญจนา

4

5

9

87

161

156

317

25.ปากคลองท่าหลวง

นางลำจวน  แสงเย็น

4

5

9

136

188

188

376

รวม

104

121

225

12,229

10,520

11,654

22,174

ที่มา  :  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองพิจิตร
ข้อมูล  ณ  วันที่   ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 27-มีค.-2009at 14:16
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.