กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ] 
      

  
 

จากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแล ะสังคมแห่งชาติ ปรากฏว่าในปี ๒๕๕๒  จังหวัดพิจิตร  มีมูลค่ารวมผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ตามราคาประจำปี  ๓๖,๔๖๒ ล้านบาท และรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี  (Per Capita GPP) ๖๐,๙๗๗ บาท (ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดพิจิตร  พ.ศ.๒๕๕๓)
 เกษตรกรรม
  พื้นที่ทำนา(เขตอำเภอเมือง)    ๒๖๕,๖๘๖ ไร่
  พื้นที่ทำพืชไร่(รวมทั้งจังหวัด)    ๑๐๔,๙๕๔     ไร่
  พื้นที่ทำพืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกและไม้ประดับ   ๕,๔๖๐ ไร่
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รายงานสถิติจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๕๓
 ประมง
    แหล่งน้ำสาธารณะเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ๖,๐๑๕  แห่ง         พื้นที่  ๔,๙๖๔   ไร่
    ผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง  ๔,๗๗๑,๕๐๙ กก./ปี
    ผลผลิตสัตว์น้ำจับจากแหล่งน้ำสาธารณะ  ๗๖,๕๐๐    กก./ปี
ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓
 ปศุสัตว์
     จำนวนสัตว์ในพื้นที่ตำบลในเมืองโดยประมาณ
 สุนัขมีเจ้าของ   ๖๙๐  ตัว  แมวมีเจ้าของ ๓๗๐ ตัว
 สุกรพื้นเมือง ๑๒ ตัว  โคเนื้อ  ; ;  ๑๓ ตัว
 สุกรพื้นเมือง ๑๒ ตัว  ลูกสุกรพันธุ ์ ๕ ตัว
 แกะ  ๓๙ ตัว  ไก่พื้นเมือง ๓,๑๕๕ ตัว
 ไก่เนื้อ  ๒๖ ตัว  ไก่ไข่  ; ;   ๘ ตัว
 เป็ดเทศ  ๑๔๒ ตัว    เป็ดเนื้อ  ๑๓ ตัว
 เป็ดไข่  ๑๒ ตัว


ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
ข้อมูล  ณ  วันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๓


 อุตสาหกรรม
 ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรมีผู้ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมท ั้งสิ้น  ๑๗๓  ราย

 

 
ตารางแสดงจำนวนผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองพิจิต ร

ลำดับที่

ประเภทอุตสาหกรรม

จำนวนผู้ประกอบอุตสาหกรรม

 
 

โรงอบผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น กล้วยน้ำหว้า

 

คัดหรือแยกขนาด หรือคุณภาพของผลิตผลเกษตร

 

ทำลูกชิ้น

 

ทำกล้วยตาก

 

สีข้าว กำลังสีสูงสุด ๔ เกวียน/วัน

๔๒

 

ทำมันเส้น

 

ทำขนมปังและชนมไข่

 

ทำขนมเปี๊ยะ

 

ทำลูกกวาดหรือทอฟฟี่

 

๑๐

ทำไอศกรีม

 

๑๑

ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก

 

๑๒

ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด

 

๑๓

ตัดเย็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

๑๔

ทำเครื่องเรือนจากไม้ทุกชนิด เช่น ตู้ โต๊ะ

 

๑๕

ไสไม้

 

๑๖

ผลิตเฟอร์นิเจอร์หวาย

 

๑๗

ทำไม้กรอบรูป ไม้ปาร์เก้ ไม้โมเสค อบไม้

 

๑๘

เครื่องเรือนจากไม้ เช่น ชุดรับแขก ตู้โบร

 

๑๙

อัดกระดาษและโลหะเป็นก้อน

 

๒๐

แบ่งบรรจุปุ๋ยหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

 

๒๑

ผลิตยาแผนโบราณ

 

๒๒

ปะยางรถยนต์

 

๒๓

ล้าง บด หรือย่อยพลาสติก

 

๒๔

ทำอิฐดินเผา

๑๙

 

๒๕

ทำคอนกรีตบล็อก ท่อและเสาคอนกรีต

๑๓

 

๒๖

ผลิตอุปกรณ์ระบายน้ำ เช่น ประตูน้ำ

 

๒๗

ทำประตู – หน้าต่างเหล็กดัด

 

๒๘

ม้วนโลหะ

 

๒๙

กลึง เชื่อมโลหะและซ่อมรถยนต์

 

๓๐

ซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์

 

๓๑

ซ่อมอุปกรณ์และเครื่องจักที่ใช้ในการกสิกรรม

 

๓๒

ประกอบรถปั้นจั่นเช่นรถเจาะและตอกเสาเข็ม

 

๓๓

ผลิตอุปกรณ์เครื่องเสียง(ทำลำโพง)

 


ลำดับที่

ประเภทอุตสาหกรรม

จำนวนผู้ประกอบอุตสาหกรรม

 
 

๓๔

ซ่อมเบาะรถยนต์

 

๓๕

ทำหลังคารถยนต์และซ่อมท่อไอเสีย

 

๓๖

แบ่งบรรจุก๊าซโดยไม่มีการผลิต

 

๓๗

ทำห้องเย็นสำหรับแช่แข็งสัตว์น้ำทะเล

 

๓๘

ซ่อมและพ่นสีรถยนต์ต่อตัวถังรถยนต์

๒๔

 

๓๙

เคาะพ่นสี

 

รวม

๑๗๓

 

 

ที่มา  :  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ข้อมูล   ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๔

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 20-ตค.-2007at 11:31
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.