กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ] 
      

          เทศบาลเมืองพิจิตร ได้จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดุแลค นพิการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดุแลคนพิการเกิดความเข้าใจในประส ิทธิประโยชน์ของตนเองที่จะได้รับ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559        ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง

 

    ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-2016at 10:33
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.