กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ] 
      

 

 ถนน
 ถนนของท้องถิ่น จำนวน ๑๗๒ สาย
สภาพถนน คอนกรีต จำนวน ๑๕๗ สาย ระยะทาง ๔๗.๙๓๗ กิโลเมตร
ยางแอสฟัสต์ จำนวน ๙ สาย ระยะทาง ๔.๐๙๑ กิโลเมตร
หินคลุก จำนวน ๖ สาย ระยะทาง ๐.๖๓๓ กิโลเมตร
 ถนนในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรที่มีไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑๖๖ สาย ซึ่งมีลักษณะเป็นโคมไฟแบบต่าง ๆ ดังนี้
โคมไฟหลอดนีออน ขนาด ๔๐ วัตต์ จำนวน ๑,๑๘๖ แห่ง
โคมไฟแสงจันทร์ ขนาด ๑๒๕ วัตต์ จำนวน ๔๒ แห่ง
โคมไฟแสงจันทร์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๓๐ แห่ง
โคมไฟโซเดียม ขนาด ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๙๒ แห่ง
โคมไฟเมนทอลไฮไลท์ ขนาด ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๕๐๗ แห่ง
 สะพาน
 สะพาน จำนวน ๒ แห่ง
 สะพานลอยคนข้าม จำนวน ๑ แห่ง
 แหล่งน้ำ
 แม่น้ำไหลผ่าน จำนวน ๑ สาย
 บึง จำนวน ๑ แห่ง
 ลำคลอง จำนวน ๒ แห่ง
ที่มา : กองช่าง เทศบาลเมืองพิจิตร
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
 ไฟฟ้า ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรมีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน ๑๐,๗๐๐ ครัวเรือน
ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในเขตอำเภอเมืองพิจิตร จำนวน ๒๔๓ ครัวเรือน ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย ธุรกิจ อุตสาหกรรม และส่วนราชการและอื่น ๆ ในเขตอำเภอเมืองพิจิตร มีจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า ๒๒,๖๑๐,๙๘๒ หน่วย


ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔


 ประปา
 ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร จำนวน ๘,๐๙๑ หลังคาเรือน
 มี ประปาภูมิภาค ๑ แห่ง
 น้ำประปาที่ผลิตได้ จำนวน ๑๙,๒๐๐ ลบ.ม./วัน
 น้ำประปาที่ต้องการใช้ จำนวน ๕,๕๐๕ ลบ.ม./วัน
 แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา คือ ( ) แหล่งน้ำใต้ดิน ( / ) แหล่งน้ำผิวดิน
 มีแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหรือไม่ ( / ) ไม่มี ( ) มี (ระบุ)
 มีกำลังการผลิต จำนวน ๑๙,๒๐๐ ลบ.ม./วัน
 ปริมาณน้ำที่จำหน่ายแก่ผู้ใช้น้ำ จำนวน ๖,๙๓๕ ลบ.ม./วัน
 ปริมาณน้ำเพื่อสาธารณะและรั่วไหล จำนวน ๑,๔๓๐ ลบ.ม./วัน


ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓


ตารางแสดงปริมาณน้ำฝน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๒

 


ปี พ.ศ.

ปริมาณน้ำฝน (มม.)

จำนวนวันที่มีฝนตก (วัน)

หมายเหตุ

๒๕๔๙

๑๒๓๓.๓

๑๐๑

ปริมาณน้ำฝนต่ำสุดในรอบ ๔ ปี

๒๕๕๐

๑๔๘๐.๙

๑๐๙

 

๒๕๕๑

๑๕๒๖.๔

๑๒๖

 

๒๕๕๒

๑๓๕๔.๒

๑๑๑

 

ปริมาณฝนต่ำสุดในรอบ ๔ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒ ได้แก่ พ.ศ. ๒๕๔๙
ตารางแสดงปริมาณน้ำฝนรายเดือนตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๒

ปี/เดือน

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

๒๕๔๙

๔๑.๒

๓๔.๒

๒๐๒.๘

๑๕๐.๖

๑๔๘.๒

๑๗๖.๒

๓๓๕.๙

๑๓๕.๖

๑.๖

๒๕๕๐

๓๑.๕

๐.๖

๗๗

๓๕๘.๒

๒๓๑

๑๔๑.๒

๒๙๖.๗

๒๒๘.๓

๙๑.๑

๒๕.๓

๒๕๕๑

๐.๑

๒๔.๙

๕.๗

๑๐๒.๔

๑๐๐.๑

๒๐๗.๕

๒๒๑.๔

๑๖๗.๙

๔๖๘.๖

๒๒๑.๔

๑๕.๘

๐.๖

๒๕๕๒

๑๐.๑

๘๙.๖

๑๕๖.๕

๒๒๘.๒

๑๓๘.๘

๑๓๑.๕

๔๓๑.๙

๑๖๔.๗

๒.๙

ฤ ดูร้อน เป็นลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ (๑๔๐-๑๘๐) ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

ฤ ดูฝน เป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะเริ่มเข้าประเทศไทย ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม

ฤ ดูหนาว เป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมที่พัดเอาความหนาวเย็นจากประเทศมองโกเลีย และจีน เข้าสู่ประเทศไทย ประมาณกลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์

ปริมาณฝนต่ำสุดในรอบ ๔ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒ ได้แก่ พ.ศ. ๒๕๔๙
ตารางแสดงปริมาณน้ำฝนรายเดือนตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๒

 

 โทรศัพท์
 จำนวนโทรศัพท์ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร มี ๔,๕๙๖ เลขหมาย โดยแยกเป็น

     - ส่วนราชการ ๔๗๔ เลขหมาย
     - บ้านพัก ๓,๐๙๕ เลขหมาย
     - ธุรกิจ ๖๖๖ เลขหมาย
     - ท.ศ.ท. ๑๐๐ เลขหมาย
     - สาธารณะ ๒๖๑ เลขหมาย
 จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร มี ๒๖๑ เลขหมาย โดยแยกเป็น
  ๑.ตู้โทรศัพท์ที่ใช้เหรียญและใช้บัตร จำนวน ๒๖๐ ตู้ แยกเป็น
    - ตู้โทรศัพท์สาธารณะทางใกล้และทางไกล จำนวน ๒๖๐ ตู้
    - ตู้โทรศัพท์สาธารณะต่างประเทศ จำนวน ๒ ตู้
    - ตู้โทรศัพท์สาธารณะสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ ตู้
  ๒.ตู้โทรศัพท์ที่ใช้บัตร PIN PHONE CALLING CARD จำนวน ๑ ตู้ แยกเป็น
    - ตู้โทรศัพท์สาธารณะทางใกล้,ทางไกล จำนวน ๑ ตู้
 จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร มี ๑ แห่ง
 จำนวนเลขหมายที่สามารถให้บริการได้สูงสุด จำนวน ๕,๑๔๙ เลขหมาย


หมายเหตุ เป็นข้อมูลของ บมจ.ทีโอที เท่านั้น
ที่มา : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔


 ไปรษณีย์
กิจการไปรษณีย์ของไทย ปัจจุบันดำเนินการในการให้บริการโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ มีสถานะภาพเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่สำคัญ คือ บริการรับฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์, บริการรับส่งเงินธนาณัติออนไลน์, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, บริการรับชำระเงินทางไปรษณีย์, บริการโลจิสต์โพสต์, ประกันชีวิตสยามซัมซุง, บริการจำหน่ายแสตมป์, สินค้าไปรษณีย์, สินค้าโอทอป และบริการตัวแทนอื่น ๆ ที่ทำการไปรษณีย์ในสังกัด จำนวน ๑๓ แห่ง คือ พิจิตร, ตะพานหิน, บางมูลนาก, โพทะเล, สามง่าม, ทับคล้อ, สากเหล็ก, หัวดง, วังทรายพูน, โพธิ์ประทับช้าง, วังตะกู, กำแพงดิน และเขาทราย
สำหรับภายในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร มีที่ทำการไปรษณีย์ให้บริการ ๑ แห่ง ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ ๖๗๔/๑ ถนนบุษบา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร รหัสไปรณีย์ ๖๖๐๐๐


ที่มา : ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพิจิตร
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-2007at 06:40
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.