กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ] 
      

ถนน

             ò  ทางหลวงท้องถิ่น                  จำนวน         175     สาย

                    สภาพถนน     คอนกรีต         จำนวน         158     สาย  ระยะทาง    47.409      กิโลเมตร

                                       ยางแอสฟัสต์   จำนวน           11     สาย  ระยะทาง      5.891    กิโลเมตร

                                       หินคลุก          จำนวน           6      สาย  ระยะทาง     0.633    กิโลเมตร

สะพาน

             ò สะพาน                             จำนวน              2      แห่ง

             ò สะพานลอยคนข้าม                 จำนวน           1      แห่ง

 

ที่มา : กองช่าง  เทศบาลเมืองพิจิตร

ข้อมูล    วันที่  6  กุมภาพันธ์   2557

 

การไฟฟ้า

l ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เขตและนอกเขตเทศบาลเมืองพิจิตร  10,456  หลังคาเรือน

          l ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า                       10,591,091  กิโลวัตต์/ชม.

          l ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย    1,988,090  กิโลวัตต์/ชม. (เฉพาะในเขตเทศบาล)

          l ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับธุรกิจ/อุตสาหกรรม/ส่วนราชการ   8,603,001   กิโลวัตต์/ชม.

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล    วันที่  14  มีนาคม  2559

 

การประปา

          lครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร  จำนวน    8,650  ครัวเรือน

          lหน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ของประปาส่วนภูมิภาค  จำนวน      1      แห่ง

          lน้ำประปาที่ผลิตได้                                                 จำนวน  17,600  ลบ.ม./วัน

          lน้ำประปาที่ต้องการใช้                                                        จำนวน  10,599  ลบ.ม./วัน

          lแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา คือ แหล่งน้ำผิวดิน

          lมีแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา คือ แม่น้ำน่าน

          lกำลังการผลิต                                                        จำนวน  19,200  ลบ.ม./วัน

 

          lปริมาณน้ำที่จำหน่วยแก่ผู้ใช้                                      จำนวน    8,285.87  ลบ.ม./วัน

          lปริมาณน้ำเพื่อสาธารณะและรั่วไหล                            จำนวน    2,307      ลบ.ม./วัน

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร

ข้อมูล    วันที่  31  มกราคม 2559

โทรศัพท์

        l จำนวนโทรศัพท์ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร  มี  2,817  เลขหมาย  โดยแยกเป็น

               - ส่วนราชการ     390   เลขหมาย

               - บ้านพัก        1,667   เลขหมาย

               - ธุรกิจ               556   เลขหมาย

               - ..ท.               89   เลขหมาย

               - สาธารณะ       115   เลขหมาย

        l จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร  มี  115  เลขหมาย โดยแยกเป็น

              1.ตู้โทรศัพท์ที่ใช้เหรียญ และใช้บัตร    115   ตู้   แยกเป็น

                 - ตู้โทรศัพท์สาธารณะทางใกล้และทางไกล  115  ตู้

        l จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร  มี   1   แห่ง 

        l จำนวนเลขหมายที่สามารถให้บริการได้สูงสุด จำนวน   5,149  เลขหมาย

 

ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

                กิจการไปรษณีย์ของไทย ปัจจุบันดำเนินการในการให้บริการโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ  14 สิงหาคม 2546 มีสถานะภาพเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

                บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่สำคัญ คือ บริการรับฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ , บริการรับส่งเงินด่วนทั่วไทย/ทั่วโลก , บริการรับชำระเงินค่าบริการต่างๆ , บริการขนส่งสินค้าระบบโลจิสติกส์ , บริการจำหน่ายแสตมป์ และบริการจำหน่ายสินค้าโอทอป

                ในจังหวัดพิจิตร มีที่ทำการไปรษณีย์ที่ให้บริการรวม 13 แห่ง คือ พิจิตร , ตะพานหิน , บางมูลนาก , โพทะเล , สามง่าม , ทับคล้อ , สากเหล็ก , หัวดง , วังทรายพูน , โพธิ์ประทับช้าง , วังตะกู , กำแพงดิน และเขาทราย

                สำหรับภายในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร มีที่ทำการไปรษณีย์ให้บริการ 1 แห่ง ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร  ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 674/1  ถนนบุษบา  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  รหัสไปรษณีย์ 66000

 

ที่มา  :  ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร

ข้อมูล    วันที่  22  กุมภาพันธ์ 2559

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-2007at 06:40
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.