กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ วิสัยทัศน์ ] 
      

  วิสัยทัศน์
        “เมืองพิจิตรน่าอยู่  บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  บริการมีประสิทธิผล  ประชาชนพอใจ”
  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
  ส่งเสริมการบริหารการจัดการที่ดี
  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  รักษาความสะอาด รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลและน้ำเสีย
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาและให้สวัสดิการสตรี เด็ก เยาวชน ฯลฯ
  ส่งเสริมการศึกษา
  ให้มีการป้องกัน ระงับโรคติดต่อและบำรุงสถานที่ด้านสาธารณสุขและรักษาคนเจ็บ
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมค่านิยมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเทศบาลยึดหลักธรรมาภิ บาลในการบริหารงาน
 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการให้บริการแก่ประชาชน

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ระบบสาธารณูปโภคใช้การได้ดี มีมาตรฐาน
  ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบการให้บริการและการบริหารจัดการของเ ทศบาล
  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  บ้านเมืองมีความสะอาด และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
  ชุมชนเข้มแข็ง
  ประชาชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและอ่านออกเขียนได้
  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  พนักงานเทศบาลใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
  พนักงานมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  ๓  ปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑  ด้านคมนาคม
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  สะพาน  เขื่อน
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒  พัฒนาระบบจราจร
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓  พัฒนาระบบไฟฟ้า
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒  ด้านเศรษฐกิจ
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ประชาชน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓  ด้านการท่องเที่ยว
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และภูมิทัศน์ให้สวยงาม
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  พัฒนาและปรับปรุงระบบกำจัดขยะ  สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒  รณรงค์และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓  ด้านสุขาภิบาลและสถานที่
     แนวทางการพัฒนาที่ ๔  ควบคุมและป้องกันมลพิษ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕  ด้านคุณภาพชีวิตและคุณค่าทาง
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  พัฒนาระบบการศึกษา
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒  จัดหาและปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ด้านการศึกษา
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พัฒนาระบบสาธารณสุข
     แนวทางการพัฒนาที่ ๕  การควบคุมและป้องกันการระบาดโรคติดต่อ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖  ด้านชุมชนเข้มแข็งและศักยภาพของคน
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒  จัดสงเคราะห์  สวัสดิการต่าง ๆ  ให้กับประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗  ด้านบริหารการจัดการ
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารการจัดการ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การพัฒนาและปรับปรุงระบบการป้องกันภัย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๙  ด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริต
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

 

    ทำรายการเมื่อ: 05-กพ.-2015at 15:43
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.