กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ วิสัยทัศน์ ] 
      

  วิสัยทัศน์
        “เมืองพิจิตรน่าอยู่  บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  บริการมีประสิทธิผล  ประชาชนพอใจ”
  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
  ส่งเสริมการบริหารการจัดการที่ดี
  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  รักษาความสะอาด รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลและน้ำเสีย
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาและให้สวัสดิการสตรี เด็ก เยาวชน ฯลฯ
  ส่งเสริมการศึกษา
  ให้มีการป้องกัน ระงับโรคติดต่อและบำรุงสถานที่ด้านสาธารณสุขและรักษาคนเจ็บ
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมค่านิยมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเทศบาลยึดหลักธรรมาภิ บาลในการบริหารงาน
 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการให้บริการแก่ประชาชน

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ระบบสาธารณูปโภคใช้การได้ดี มีมาตรฐาน
  ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบการให้บริการและการบริหารจัดการของเ ทศบาล
  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  บ้านเมืองมีความสะอาด และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
  ชุมชนเข้มแข็ง
  ประชาชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและอ่านออกเขียนได้
  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  พนักงานเทศบาลใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
  พนักงานมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

   แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน เขื่อน

   แนวทางที่ 2  พัฒนาระบบจราจร

   แนวทางที่ 3  พัฒนาระบบไฟฟ้า

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

   แนวทางที่ 1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ประชาชน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

   แนวทางที่ 1  ปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์ให้สวยงาม

   แนวทางที่ 2  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อม

   แนวทางที่ 1  พัฒนาและปรับปรุงระบบกำจัดขยะ , สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

   แนวทางที่ 2  รณรงค์และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

   แนวทางที่ 3  ด้านสุขาภิบาลและสถานที่

   แนวทางที่ 4  ควบคุมและป้องกันมลพิษ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

   แนวทางที่ 1  พัฒนาระบบการศึกษา

   แนวทางที่ 2  จัดหาและปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ด้านการศึกษา

   แนวทางที่ 3  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

   แนวทางที่ 4  พัฒนาระบบสาธารณสุข

   แนวทางที่ 5  การควบคุมและป้องกันการระบาดโรคติดต่อ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชมเข้มแข็งและศักยภาพของคน

   แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

   แนวทางที่ 2  จัดสงเคราะห์ , สวัสดิการต่างๆ ให้กับประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

   แนวทางที่ 3  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

   แนวทางที่ 4  พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารการจัดการ

   แนวทางที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร

   แนวทางที่ 2  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

   แนวทางที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารการจัดการ

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมช น

   แนวทางที่ 1  การพัฒนาและปรับปรุงระบบการป้องกันภัย

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

   แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองคาร์บอนต่ำ นำสู่วิถีจักรยาน ผสานเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศโลก

แนวทางที่ 2  ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติ

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมสู่เมืองจักรยาน

 

    ทำรายการเมื่อ: 05-กพ.-2015at 15:43
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.