กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 8/16/2011 4:39:01 PM ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 4/26/2011 11:42:44 AM ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 4/26/2011 11:42:00 AM ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 48 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


    "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ" 

   

  วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2562
เทศบาลเมืองพิจิตร ได้เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร
อ่านต่อ..   
  ประชุมประชาคมเมือง ครั้งที่ 2/2562
ประชุมประชาคมเมือง ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนปากบ้านทาง
อ่านต่อ..   
  วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี
อ่านต่อ..   

      

       


  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นายวิเศษ  โสนะชัย
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.32%
ค่อนข้างพอใจ :         15.90%
เฉย ๆ :         2.02%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.73%
ไม่พอใจ :         2.02%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         79.88%
ค่อนข้างพอใจ :         14.58%
เฉย ๆ :         2.33%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.17%
ไม่พอใจ :         2.04%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         77.97%
ค่อนข้างพอใจ :         16.52%
เฉย ๆ :         2.32%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.16%
ไม่พอใจ :         2.03%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.23%
ค่อนข้างพอใจ :         18.84%
เฉย ๆ :         2.32%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.03%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญฯ   [ 12/7/2562 15:43:07 ]
 

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 11/7/2562 12:05:17 ]
 

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่ 1/2562   [ 10/7/2562 9:23:57 ]
 

ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562   [ 10/7/2562 8:59:11 ]
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562   [ 14/6/2562 15:36:18 ]
 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   [ 11/6/2562 15:25:13 ]
 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)   [ 10/6/2562 9:55:18 ]
       
   [ 18/7/2562 15:08:39 ] ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางเข้าสถานีกำจัดขยะ งบประมาณ 2562
   [ 12/7/2562 15:52:02 ] รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
   [ 12/7/2562 13:47:38 ] ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิก (รถกระบะ)
   [ 10/7/2562 9:18:34 ] ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล ประจำปี 2562
   [ 10/7/2562 9:15:29 ] ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าสถานีกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2562
   [ 5/7/2562 16:20:24 ] ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังเรียน
   [ 5/7/2562 10:28:11 ] สรุป การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.