กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 16/8/2554 16:39:01 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


       "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ"      

    
   
  เทศบาลเมืองพิจิตร จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2557
เทศบาลเมืองพิจิตร จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
อ่านต่อ..   
  เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557
อ่านต่อ..   
  เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 ภาคบ่ายขบวนรถแห่หลวงพ่อเพชร และหลวงพ่อเงิน
อ่านต่อ..   

      

   


 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด 
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.72%
ค่อนข้างพอใจ :         16.03%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.46%
ไม่พอใจ :         1.75%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.29%
ค่อนข้างพอใจ :         14.71%
เฉย ๆ :         1.76%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.18%
ไม่พอใจ :         2.06%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.36%
ค่อนข้างพอใจ :         16.67%
เฉย ๆ :         2.05%
ไม่ค่อยพอใจ :         .88%
ไม่พอใจ :         2.05%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.90%
ค่อนข้างพอใจ :         18.42%
เฉย ๆ :         2.05%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.05%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

เทศบาลเมืองพิจิตร จัดงานวันสงกรานต์ประจำปี 2557   [ 25/3/2557 13:52:59 ]
 

บอกเล่าข่าวเมืองพิจิตร ประจำเดือนมีนาคม 2557   [ 14/3/2557 16:15:59 ]
 

บอกกล่าว.......ข่าวสาร โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิจิตร   [ 11/3/2557 15:13:14 ]
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556   [ 6/3/2557 9:39:35 ]
 

กำหนดการโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2557   [ 5/3/2557 14:07:02 ]
 

การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   [ 3/2/2557 9:53:53 ]
 

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ   [ 16/1/2557 16:31:38 ]
       
   [ 24/4/2557 11:56:37 ] ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง
   [ 23/4/2557 9:40:14 ] ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)
   [ 11/4/2557 8:58:45 ] ประกาศ เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล 2 ระยะ 2
   [ 10/4/2557 15:15:01 ] ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล 2 ระยะ 2
   [ 2/4/2557 16:06:53 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557
   [ 2/4/2557 15:55:13 ] งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557
   [ 25/3/2557 8:54:34 ] ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกรงสัตว์
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.