กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 16/8/2554 16:39:01 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


    "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ" 

   

  ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
เทศบาลเมืองพิจิตร เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ.สนามโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
อ่านต่อ..   
  โครงการอบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2559
เทศบาลเมืองพิจิตร จัดโครงการอบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
อ่านต่อ..   
  โครงการฝึกอบรมและทบทวนเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียน ปี 2559
เทศบาลเมืองพิจิตร จัดโครงการฝึกอบรมและทบทวนเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร
อ่านต่อ..   

      

       

 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.78%
ค่อนข้างพอใจ :         15.99%
เฉย ๆ :         2.03%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.45%
ไม่พอใจ :         1.74%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.35%
ค่อนข้างพอใจ :         14.66%
เฉย ๆ :         1.76%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.17%
ไม่พอใจ :         2.05%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.43%
ค่อนข้างพอใจ :         16.62%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .87%
ไม่พอใจ :         2.04%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.68%
ค่อนข้างพอใจ :         18.66%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.04%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559   [ 26/8/2559 16:24:16 ]
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559   [ 19/8/2559 13:41:59 ]
 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง   [ 21/7/2559 11:18:43 ]
 

ประกาศ เรื่อง จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   [ 12/7/2559 15:06:53 ]
 

โครงการดนตรีเพื่อประชาชน   [ 6/7/2559 9:31:14 ]
 

ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ   [ 1/7/2559 10:30:07 ]
 

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อประชาชน   [ 10/6/2559 9:06:48 ]
       
   [ 24/8/2559 14:44:48 ] ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ฯ
   [ 24/8/2559 14:43:09 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ
   [ 24/8/2559 14:38:29 ] ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ
   [ 18/8/2559 11:32:21 ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนฯ
   [ 17/8/2559 11:55:14 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสายไฟฟ้าควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำ
   [ 15/8/2559 14:41:41 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำฯ
   [ 9/8/2559 16:29:29 ] สรุปจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2559
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.