กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 16/8/2554 16:39:01 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 9 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


    "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ" 

   

  โครงการเคาะประตูบ้านเพื่อสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองพิจิตรจัดกิจกรรมอบรม/ให้ความรู้ โครงการเคาะประตูบ้านเพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ลานกิจกรรมสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บึงสีไฟ
อ่านต่อ..   
  โครงการป๊อบปี้บานกลางใจชาวพิจิตร
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรร่วมกับจังหวัดพิจิตร จัดโครงการป๊อบปี้บานกลางใจชาวพิจิตร ซึ่งมีนายประธานวิทย์ ยูวะเวส รองนายกเทศมนตรี ร่วมงาน วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี
อ่านต่อ..   
  งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2559
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายประธานวิทย์ ยูวะเวส รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป ร่วมงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2559 ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี
อ่านต่อ..   

      

       

 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.78%
ค่อนข้างพอใจ :         15.99%
เฉย ๆ :         2.03%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.45%
ไม่พอใจ :         1.74%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.35%
ค่อนข้างพอใจ :         14.66%
เฉย ๆ :         1.76%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.17%
ไม่พอใจ :         2.05%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.43%
ค่อนข้างพอใจ :         16.62%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .87%
ไม่พอใจ :         2.04%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.68%
ค่อนข้างพอใจ :         18.66%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.04%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ   [ 27/1/2559 11:38:36 ]
 

บอกเล่าข่าวเมืองพิจิตร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559   [ 20/1/2559 13:46:47 ]
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558   [ 4/1/2559 10:04:14 ]
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558   [ 30/12/2558 11:51:24 ]
 

ประกาศ เรื่อง ให้ผ้มีกรรมาสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินไปชำระภาษีบำรุงท้องที่   [ 18/12/2558 14:24:36 ]
 

ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร   [ 18/12/2558 14:23:01 ]
 

ประกาศ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เสียภาษีป้าย ประจำปี 2559   [ 18/12/2558 14:20:45 ]
       
   [ 5/2/2559 8:54:30 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
   [ 3/2/2559 9:34:00 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิรวิชย์
   [ 2/2/2559 9:09:05 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้าวขาหมูตาเล็ก
   [ 28/1/2559 9:35:39 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยจุนนาค
   [ 25/1/2559 16:13:11 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน
   [ 25/1/2559 16:10:31 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนบึงสีไฟ ซอย 19 (ซอยแทนริน)
   [ 25/1/2559 16:08:03 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดวงจันทร์ แยกซอยที่ 3
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.