กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 16/8/2554 16:39:01 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


    "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ" 

   

  เข้าร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ
เทศบาลเมืองพิจิตรร่วมกับวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ได้จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณลานหน้าอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง
อ่านต่อ..   
  กิจกรรม Big Cleaning Week
จังหวัดพิจิตรร่วมกับเทศบาลเมืองพิจิตร ได้จัดทำโครงการ Big Cleaning Week เพื่อปรับภูมิทัศน์พื้นที่เมือง ให้มีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณหน้าบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด (สนามตะกร้า)
อ่านต่อ..   
  งานลอยกระทงประจำปี 2559
เทศบาลเมืองพิจิตร ได้จัดงานลอยกระทงประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ สวนสิริกิต์ บึงสีไฟ โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลร่วมงาน
อ่านต่อ..   

      

       

 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.78%
ค่อนข้างพอใจ :         15.99%
เฉย ๆ :         2.03%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.45%
ไม่พอใจ :         1.74%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.35%
ค่อนข้างพอใจ :         14.66%
เฉย ๆ :         1.76%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.17%
ไม่พอใจ :         2.05%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.43%
ค่อนข้างพอใจ :         16.62%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .87%
ไม่พอใจ :         2.04%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.68%
ค่อนข้างพอใจ :         18.66%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.04%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

ประกาศ เรื่อง การพิจารณายกเว้นเพื่อลดการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560   [ 14/11/2559 13:15:26 ]
 

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   [ 25/10/2559 10:38:31 ]
 

ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ   [ 19/10/2559 10:40:56 ]
 

การกำหนดทำเลและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)ประจำปี 2560   [ 11/10/2559 15:24:21 ]
 

แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   [ 10/10/2559 14:41:25 ]
 

ประกาศ เรื่อง การยื่นคำร้องต่ออายุสัญญาเช่าฯ   [ 28/9/2559 12:07:42 ]
 

ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้องานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2559   [ 29/8/2559 10:04:41 ]
       
   [ 6/12/2559 14:43:30 ] สรุปจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
   [ 29/11/2559 8:58:28 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
   [ 18/11/2559 8:56:21 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลฯ
   [ 2/11/2559 13:13:25 ] สรุปจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2559
   [ 28/10/2559 9:38:41 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
   [ 4/10/2559 11:36:25 ] สรุปจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2559
   [ 30/9/2559 12:13:03 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.