กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 8/16/2011 4:39:01 PM ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 4/26/2011 11:42:44 AM ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 4/26/2011 11:42:00 AM ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


    "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ" 

   

  Big Cleaning Day วันทำความสะอาดครั้งใหญ่
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายพิพัฒน์ โล่ห์เรืองทรัพย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน ลูกจ้าง ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ณ บริเวณบึงสีไฟ
อ่านต่อ..   
  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
เทศบาลเมืองพิจิตร โดย น.ส.ขนิษฐา คุณจันทรโชติ รก.ปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานครูสังกัดเทศบาล ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี
อ่านต่อ..   
  งานประเพณีลอยกระทง ปี 2560
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายอนุชา ศรีสุทธิลักษณ์ และ นายพิพัฒน์ โล่ห์เรืองทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในงานประเพณี
อ่านต่อ..   

      

       

 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.78%
ค่อนข้างพอใจ :         15.99%
เฉย ๆ :         2.03%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.45%
ไม่พอใจ :         1.74%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.35%
ค่อนข้างพอใจ :         14.66%
เฉย ๆ :         1.76%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.17%
ไม่พอใจ :         2.05%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.43%
ค่อนข้างพอใจ :         16.62%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .87%
ไม่พอใจ :         2.04%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.68%
ค่อนข้างพอใจ :         18.66%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.04%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

บอกกล่าว...ข่าวสาร   [ 15/11/2560 13:56:57 ]
 

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 13/11/2560 14:15:36 ]
 

งบแสดงฐานะการเงิน   [ 7/11/2560 12:30:22 ]
 

ประกาศ เรื่องผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)   [ 19/10/2560 15:32:59 ]
 

ประกาศ เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใส   [ 12/10/2560 11:28:52 ]
 

รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ตรั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2560   [ 11/10/2560 15:26:09 ]
 

รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560   [ 11/10/2560 15:18:48 ]
       
   [ 21/11/2560 10:43:01 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   [ 15/11/2560 11:26:35 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
   [ 10/11/2560 9:33:10 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมนักร้อง
   [ 7/11/2560 12:57:01 ] แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
   [ 7/11/2560 12:20:23 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
   [ 19/10/2560 14:14:26 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช"
   [ 19/10/2560 9:09:53 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำฯ
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.